Dlouhá Třebová
Participativní rozpočet obce Dlouhá Třebová

Participativní rozpočet (dále jen PaRo) je novou iniciativou obce Dlouhá Třebová, která si klade za cíl zapojit občany do rozhodování o využití části obecního rozpočtu. Cílem PaRo je zvýšit účast veřejnosti na správě obce, podpořit občanskou angažovanost a přinést nové nápady na projekty, které budou sloužit občanům.

Na následujících řádcích jsou pravidla, která přesně specifikují proces podávání návrhů, jejich hodnocení, hlasování a realizace vítězných projektů. Obec Dlouhá Třebová si vyhrazuje právo kdykoli dodatečně upravit jakékoli ustanovení. 

Doufáme, že PaRo se stane trvalou součástí naší obce a přispěje ke společnému rozvoji a spokojenosti všech obyvatel.

 

Ing. Kateřina Slezáková

starostka obce Dlouhá Třebová

Harmonogram

Všechny aktivity související s participativním rozpočtem (PaRo) se řídí harmonogramem, který je uveden na této stránce a je nedílnou součástí těchto pravidel. Harmonogram obsahuje klíčové termíny pro podávání návrhů, hodnocení, hlasování a realizaci projektů.

 • 1. Anketa na návrh názvu

  19.05. – 30.06.2024

 • 2. Vyhodnocení vítězného názvu a zveřejnění

  do 22.07.2024

 • 3. Podávání návrhů projektů občany

  15.07. – 30.09.2024

 • 4. Evaluace podaných projektů, tj. jejich proveditelnost a nutné úpravy

  do 31.10.2024

 • 5. Volba projektů

  01.11. – 30.11.2024

 • 6. Zveřejnění vítězných projektů a příprava na realizaci

  od 01.12.2024

 • 7. Realizace vítězných projektů

  od následujícího roku

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

1. Základní ustanovení

ÚČASTNÍCI (kdo se může zapojit):

Do procesu participativního rozpočtu se mohou zapojit všechny osoby, které splňují následující podmínky:

 • fyzická osoba starší 15 let trvale žijící v obci Dlouhá Třebová.
 • nebo právnická osoba podnikající se sídlem v obci Dlouhá Třebová, pouze za předpokladu, že jí navržený záměr nebude mít charakter komerčního prospěchu a vlastního obohacení.

VYČLENĚNÁ ČÁSTKA NA PaRo:

Rada obce Dlouhá Třebová na svém zasedání dne 3.4.2024, schválila pro účel PaRo částku 250. 000 Kč, která bude čerpána z rozpočtu na rok 2025.

 • minimální částka pro jeden projekt je 50. 000 Kč
 • maximální částka pro 1 projekt je 250. 000 Kč
 • omezení počtu projektů není stanoven, ale nesmí být překročena částka 250.000 Kč
 • v případě zjištění, že projekt překročí výše uvedené částky až při realizaci (například nepředvídatelné vícepráce), bude o dalším financování rozhodovat Rada obce Dlouhá Třebová.
 • Pokud nedojde k vyčerpání všech finančních prostředků, určených pro realizaci projektů v daném roce, budou finanční prostředky na realizaci zbývajících návrhů převedeny do návrhu rozpočtu dalšího roku.
 • Náklady spojené s případným provozem realizovaného projektu, nesmí přesáhnout 10% jeho celkové hodnoty ročně. O případném ukončení platby těchto nákladů rozhoduje Rada obce, případně v rozpočtu neschválená částka pro tento účel.
 • Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod. Pokud projekt bude obsahovat částku vyšší, bude vyřazen pro nesplnění podmínek pravidel.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Financovaný projekt bude takový, který identifikuje aktuální potřeby a přání obyvatel, a přinášejí inovativní řešení pro rozvoj obce. 

 • Všechny projekty se mohou týkat pouze pozemků či jiného majetku obce Dlouhá Třebová, které nejsou dotčeny právním vztahem dalšího subjektu nezapsaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka atd.)
 • Návrh musí být realizovatelný ve stávajících podmínkách za použití standardních postupů a technologií. Nepředkládejte projekty, u kterých je zcela zjevné, že jsou nerealizovatelné.
 • Návrh musí být v souladu s platnou legislativou ČR a platnými strategickými dokumenty obce Dlouhá Třebová (např. s územním plánem obce, atp.).

REALIZACE PROJEKTU

Vítězný projekt, nebo projekty, budou realizovány v roce 2025, nejpozději v průběhu roku 2026 (dle náročnosti, nebo s ohledem na případné nepředvídatelné skutečnosti).

2. Průběh PaRo

NÁZEV

První fází je sběr názvů pro PaRo Dlouhá Třebová. Tento název zůstane zachován i do dalších ročníků, pokud Rada obce nerozhodne jinak. Sběr návrhů na název bude probíhat dvěma způsoby:

 • Elektronickou formou: základem je tzv. anketa prostřednictvím služby MUNIPOLIS, ke které bude vytvořen odkaz. Odkaz bude dostupný jak registrovaným, tak neregistrovaným občanům obce. Tento odkaz bude šířen v aplikaci MUNIPOLIS a na Facebooku obce Dlouhá Třebová. 
 • Papírová forma: tištěný dokument, který bude velmi podobný elektronické verzi, ale bude dostupný pro veřejnost například bez připojení k internetu. Dostupný bude v úředních hodinách na obecním úřadě Dlouhá Třebová a bude distribuován společně s místním zpravodajem 02/2024.

Sběr podnětů pro název PaRo bude probíhat do 30.06.2024. Na pozdější reakce nebude brán ohled.

Název vybere určená Rada obce Dlouhá Třebová do 22.07.2024 a zveřejní ho příspěvkem v aplikaci MUNIPOLIS a prostřednictvím Facebooku obce Dlouhá Třebová.

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA PROJEKTY

Každý občan splňující podmínky těchto pravidel, má možnost podat až dva návrhy na projekty. Každý návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

Sběr návrhů na projekty bude probíhat dvěma způsoby:

 • Elektronickou formou: základem je vyplnění dotazníku na samostatných webových stránkách. Odkaz bude dostupný jak registrovaným, tak neregistrovaným občanům obce. Tento odkaz bude šířen v aplikaci MUNIPOLIS a na Facebooku obce Dlouhá Třebová. 
 • Papírová forma (příloha číslo 1 a 2): tištěný dokument, který bude velmi podobný elektronické verzi, ale bude dostupný pro veřejnost například bez připojení k internetu. Dostupný bude v úředních hodinách na obecním úřadě Dlouhá Třebová a bude distribuován společně s místním zpravodajem 03/2024 (v září roku 2024).

Sběr návrhů na projekty PaRo bude probíhat do 30.09.2024. Na pozdější reakce nebude brán ohled.

Povinné položky návrhu jsou: 

 1. název návrhu projektu;
 2. datum podání návrhu (u elektronické verze není potřeba zadávat);
 3. identifikace navrhovatele a zástupce (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, korespondenční adresa, pokud se liší od místa trvalého pobytu, kontaktní e-mail, telefon);
 4. popis návrhu projektu – popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká) a bližší specifikace předkládaného návrhu projektu (výčet všech prvků aj.);
 5. očekávaná finanční náročnost; předběžný položkový rozpočet;
 6. přesné místo realizace návrhu projektu a prostorové požadavky; situační nákres místa, kde se má projekt realizovat nebo informaci o jeho návaznosti na místo;

 

Nepovinné položky návrhu jsou: 

 1. fotodokumentace současného stavu;
 2. ilustrační obrázek, určený k prezentaci návrhu projektu na webu (navrhovatel musí mít k obrázku autorská práva nebo být přímo jeho autorem); 
 3. další grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.);

 

Po ukončení (v případě potřeby již v průběhu) fáze zasílání návrhů zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty obce a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

VOLBA PROJEKTU (hlasování veřejnosti)

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané dvěma způsoby:

 • Elektronickou formou: základem je vyplnění dotazníku na samostatných webových stránkách. Odkaz bude dostupný jak registrovaným, tak neregistrovaným občanům obce. Tento odkaz bude šířen v aplikaci MUNIPOLIS a na Facebooku obce Dlouhá Třebová. 
 • Papírová forma: tištěný dokument, který bude velmi podobný elektronické verzi, ale bude dostupný pro veřejnost například bez připojení k internetu. Dostupný bude v úředních hodinách na obecním úřadě Dlouhá Třebová.

Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi více projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Hlasování pro vítězný projekt bude možné do 30.11.2024. Na pozdější reakce nebude brán ohled.

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od kladných hlasů. Návrh, který získá více než 25% negativních hlasů ze všech odevzdaných hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze. O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webu nakopnidlohatrebova.cz, aplikace MUNIPOLIS, sociálních sítí a zpravodaje obce.

REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Vítězné návrhy by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. S přípravou realizace vybraných projektů obec začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je obec Dlouhá Třebová. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení, územní souhlas apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Obec si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Máte dotaz? Napište nám!

Ing. Kateřina Slezáková

starostka obce Dlouhá Třebová

starosta.ou@dlouhatrebova.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Dlouhá Třebová, starosta.ou@dlouhatrebova.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz