Participativní rozpočet města Boskovice

Město Boskovice má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství města, proto rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram
 • 1. Přihlašování návrhů

  01. 05. – 30. 09. 2024

 • 2. Posuzování realizovatelnosti návrhů

  01. 05  – 31. 10. 2024

 • 3. Hlasování občanů, představení projektů, propagace

  01. 11. – 30. 11. 2024

 • 4. Zveřejnění vítězného(ných) projektu(ů)

  prosinec 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

Předkladatel návrhu projektu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1. 5. – 30. 9. 2024
 • Návrh lze podat:
 • ELEKTRONICKY
  po přihlášení na stránkách MUNIPOLIS participace.mobilnirozhlas.cz/boskovice/

nebo

prostřednictvím vyplňovacího PDF formuláře (ke stažení na webu MUNIPOLIS) a jeho následném odeslání (vč. potřebných příloh) na e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz

 

 • PÍSEMNĚ
  Předepsaný formulář pro přihlášení lze nalézt v Boskovickém zpravodaji, na podatelně MěÚ Boskovice (Masarykově nám. 4/2) nebo na webu MUNIPOLIS participace.mobilnirozhlas.cz/boskovice/. Obálku s formulářem a potřebnými přílohami lze vložit do sběrného boxu, který bude umístěn v zádveří budovy MěÚ Boskovice (Masarykově nám. 4/2).
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Návrh musí obsahovat veškeré požadované informace (zejména identifikace předkladatele, název návrhu, předpokládaný rozpočet projektu, stručný popis návrhu, přínos návrhu, umístění návrhu, doplňující situační nákres, fotodokumentaci nebo ilustraci).

Kritéria návrhu projektu

 • Návrh musí být veřejně prospěšný.
  • Návrh musí být situován na majetek města (úpravy veřejných prostranství či veřejně přístupných budov v majetku města). Lze zkontrolovat na www.gobec.cz/boskovice (v kartě Obecní vrstvy – Majetek obce).
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti anebo stanoviska komerčního, náboženského anebo politického charakteru.
 • Návrh musí být v souladu s územním a strategickými plánem a dalšími rozvojovými koncepcemi města.
  • Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout vyčleněnou částku 500 000 Kč včetně případné projektové dokumentace (předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu
   před podáním návrhu). Navrhovatel bude mít po odevzdání možnost konzultovat svůj návrh
   s příslušným odborem MěÚ.
 • Doba přípravy a realizace návrhu nesmí trvat déle než 12 měsíců.
 • Roční provozní náklady projektu nesmí přesahovat 10 % z celkové částky projektu.

(tyto náklady se nezahrnují do celkového předpokládaného rozpočtu na realizaci)

 • Návrh nemůže obsahovat změnu legislativy, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), pořízení studie, generelu, koncepce, projektové dokumentace apod.

Posouzení realizovatelnosti návrhu

 • Po ověření formální správnosti bude prostřednictvím příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu – bude posuzováno, zda je rozpočet reálný).
 • Předkladatel návrhu bude úřadem informován o případných nedostatcích návrhu znemožňující jeho realizovatelnost. Ve fázi přihlašování návrhu bude mít možnost upravit svůj návrh tak, aby vyhověl požadavkům na realizaci (bude-li to možné) do doby, než dojde k finálnímu rozhodnutí o realizovatelnosti úřadem.
 • Realizovatelnost návrhu bude odsouhlasena Radou města Boskovice.

Představení projektů a propagace

 • Představení a propagaci všech projektů zajistí město Boskovice prostřednictvím svých informačních prostředků: webové stránky, FB profil, MUNIPOLIS (mobilní rozhlas), Boskovický zpravodaj a plakátovací plochy. Na FB profilu města mohou být sdíleny FB příspěvky přihlašovatelů projektů po dohodě s kontaktní osobou pro propagaci (viz níže).
 • Projekty, které postoupí do hlasování, budou městem Boskovice propagovány také formou videoprezentace v maximální délce 3 minuty. Videoprezentaci k propagaci si může vyrobit přihlašovatel samostatně, nebo si může nechat videoprezentaci vyrobit bezplatně Boskovickou televizí (BTV). Pro využití této služby je potřeba se přihlásit na e-mail: jaroslav.parma@boskovice.cz. Ve formuláři „Přihlášení projektu“ můžete tuto možnost zaškrtnout. Vlastní videoprezentace posílejte na stejný e-mail (přes aplikaci Úschovna) do 20. října 2024. Propagaci svého projektu si může zajistit každý přihlašovatel také samostatně svými prostředky nezávisle na městu Boskovice.
 • Kontaktní osobou pro propagaci projektů je Ing. Jaroslav Parma, e-mail: jaroslav.parma@boskovice.cz, mobil: 777 254 232, tel.: 516 488 617.

Hlasování

 • Termín hlasování: 1.– 30. 11. 2024.
 • Hlasovat může každý občan města Boskovice. Konkrétní systém hlasování se stanoví až podle počtu schválených projektů.   
 • Způsob hlasování:
 • PÍSEMNĚ
  Vhozením anketního lístku opatřeného vlastnoručním podpisem do sběrného boxu
  v budově MěÚ Boskovice (Masarykovo nám. 4/2).
 • Město Boskovice si vyhrazuje právo při zjištění manipulace s hlasy projekt vyřadit.

Výběr projektů k realizaci a následná realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky 500 000 Kč. Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Realizace vítězných návrhů bude financována a realizována městem Boskovice. Předkladatelé návrhů určených k realizaci budou seznámeni s dalším postupem.

Máte dotaz? Napište nám!

Ing. Aneta Sedláčková
tel.: 516 488 627
e-mail: aneta.sedlackova@boskovice.cz

 

Veškeré informace na webu participace.mobilnirozhlas.cz/boskovice/

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Boskovice, aneta.sedlackova@boskovice.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu