Konečné pořadí projektů v roce 2020

Louka v proluce – REALIZOVÁNO

Rozpočet: 180 000 Kč

Autor: Hana Kvapilová

Popis:

Vytvořme v židovské čtvrti v proluce U koupadel příjemné místo s estetickou a ekologickou hodnotou, které zároveň připomene jeho historii.

Navrhujeme tyto drobné úpravy prostranství (s vědomím plánů na budoucí zástavbu):

 • oživení okrajů stávajícího trávníku nenáročnými původními druhy naší květeny a výsadba vyšších druhů kvetoucích rostlin podél zdi
 • umístění laviček
 • instalace infopanelů (po konzultaci s památkáři) s dobovými fotografiemi a stručnými informacemi o původní podobě místa
 • odstranění přerostlých keřů, které vytváří bariéru pro vstup a brání pohledu na historické budovy a kašnu
 • připomenutí původní zástavby pomocí zvýraznění stávajících žulových kostek, které budou doplněny vysypáním půdorysu pískem
 • otevření pohledu a usnadnění přístupu ke kašně
 • umístění kamenů zmizelých v místě bývalých obydlí židovských obyvatel Boskovic
 • ve spolupráci se školami vysazení krokusů na památku dětských obětí holocaustu – projekt Krokus – iniciativa Holocaust Education Trust Ireland (HETI)

Vyúčtování projektu:

Na projekt Louka v Proluce byly vynaloženy tyto náklady:
– 12 500 Kč – zhotovení 5 ks tzv. kamenů zmizelých
– 3 400 Kč – vytyčení vodovodu od VAS, a.s.
– 193 242,28 Kč – bourací a zemní práce od firmy RM TRYMET a.s. (z toho bourání zdiva – cca 47 tis. Kč, odvoz suti – cca 24 tis. Kč, zemní práce – hloubení výkopu 13,3 tis. Kč, poplatek za uložení horniny (vytěžené z „truhlíku“) – 82 tis. Kč aj.)
– 20 570 Kč – oprava chodníku a dozdění obrubníků
– 60 379 Kč – zahradnické práce – Martin Šmerda (tj. příprava pozemků, osetí a osázení plochy dle předloženého návrhu iniciativy Zelená peřina)
– 7 260 Kč – doprava materiálu – zemina aj. – Martin Šmerda
Celkem 297 351,28 Kč.

Louka v proluce

Koše na tříděny odpad

Autor: Viktor Jurdič

Rozpočet: 130 000 Kč

Popis:

Jedním z plánovaných projektů v Boskovicích je modernizace městského mobiliáře. V současnosti je v ulicích 14 odpadkových košů ve špatném nebo havarijním stavu. Nahraďme je novými kvalitními koši, které budou nejen hezky vypadat, ale také podpoří myšlenku třídění odpadu. Namísto jedné nádoby koše na směsný odpad, by tak místo nabídlo ještě tu na plast a papír.

Mezi 14 koši v nevyhovujícím stavu se najdou takové, které si svou polohou v centru města, nebo u frekventovaného chodníku říkají o finanční injekci, která by z nich při modernizaci udělala koše na tříděný odpad. Například na ulici 17. listopadu je košů ve šptném stavu hned několik. Volba vhodných míst pro koše na tříděný odpad je na zvážení podle informací o objemu svozu a neměly by pro ní být limitem polohy, ani stav košů současných. 

gobec.cz Boskovice – odpadkové koše

pasport mobiliáře

Veřejný přínos:

 • Efektivní odpadové hospodářství, nejen při svozu.
 • Možnost třídit odpad v ulicích města, stejně jako to mnozí dělají doma.
 • Zviditelnění myšlenky třídění odpadu pro ty, kteří si k třídění zatím nenašli cestu.
 • Zkvalitnění plánované investice, ať jsou Boskovice po modernizaci mobiliáře zase trochu modernější město.
Koše na tříděný odpad

Kulturní dům v Bačově v novém kabátě

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Barbora Palánová

Popis:

Kulturní dům Bačov je dlouhodobě opravován, ale v posledních letech byl upozaděn vzhledem k prioritám, které byly důležitější. Rádi bychom pokračovali a navázali opravou fasády (západní, jižní a východní). Kulturní dům je v majetku města Boskovice. V rámci Strategického plánu rozvoje města Boskovice na období 2016-2026 je uvedena v rámci strategické části priorita 4.35 Rozdílná úroveň a péče o veřejné budovy a prostranství v místní části Boskovice a ostatních místních částech, která je v souladu s tímto projektem. Kulturní dům je využíván na akce osadního výboru a spolků SDH Bačov a Bačovenky, z.s. a dále je využíván k různým akcím a soukromým oslavám. Využívají ho například i myslivci. Jsme rádi, že se kulturní dům využívá, ale je nutné do něj pravidelně investovat. Opravu kulturního domu máme dlouhodobě v požadavcích osadního výboru. Projekt je reálné připravit i zrealizovat v jednom roce. Přínos je nejen pro obyvatele obce Bačov, ale i pro širokou veřejnost Boskovicka, která je na akce zvána. Například výstavy, které jsme uspořádali v minulých letech, byly hojně navštěvované lidmi z okolních obcí. Rozpočet vychází ze zpracovaného projektu z roku 2015 s ohledem na odhad vyšších cen po 5 letech.

Veřejný přínos:

 • Oprava veřejné budovy v místní části obce Bačov využívané nejen Boskovicemi a místními částmi, ale i obcemi v regionu
 • Zachování kvalitního kulturního zázemí pro život v obci
 • Podpora místních částí
 • Podpora spolkového života v obci
Kulturní dům v Bačově

Obnova zeleně ve Vratíkově

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Petra Jakubcová

Popis:

Jedná se o obnovu zeleně v místě po levé straně silnice vedoucí z Boskovic. Místo je osázeno keři, které zabraňují výhledu na hlavní komunikaci směr Boskovice – Okrouhlá. 

Navrh změny: okrajová část bude vysázena směsí trvalek a travin, do plochy bude umístěno několik větších kamenů tak, aby vznikla skupina. Kolem kamenů budou vysázeny borovice kleče (zamulčováno oblázky). Za nimi bude vysazena skupina nižších okrasných keřů. Přechod mezi stávající výsadbou a novou úpravou bude tvořit výsadba borovice černé. Vyšlapaná část bude doplněna . 

Veřejný přínos:

Hlavním cílem projektu je vytvořit v obci funkční plochy veřejné zeleně.

Obnova zeleně ve Vratíkově

Veřejné dobíjecí stanice elektromobily

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: David Brtna

Popis:

Pořízení veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. Jednalo by se o univerzální nabíjecí stanice pro 2 elektromobily s otevřeným bezhotovostním platebním systémem. Postupně vybudovat jejich síť po celém městě. Pilotně navrhujeme vybudovat stanice na parkovišti před budovou MěÚ Boskovice (Masarykovo náměstí). Jako ideální se jeví využití stávajících inženýrských sítí. V limitu 300 000 Kč by mělo být možné vybudovat 2 x 2 dobíjecí stanice.

Veřejný přínos:

– Rozšíření elektromobility ve městě

– Podpora alternativní dopravy ve městě

– Rozvoj konceptu SMART CITY

Veřejná stanice pro elektromobily

Veřejné grilování

Rozpočet: 160 000 Kč

Autor: Petr Axman

Popis:

Pojďme město Boskovice zapojit do skupiny měst nabízející občanům možnost grilovat na veřejném(ých) grilu(ech). Inspiraci je možné nalézt na stránkách města Brna (https://www.vzmb.cz/verejny-gril/) nebo na Park BBQ (http://publicgrills.com/).

V Boskovicích a v majetku města je několik lokalit, které jsou hojně navštěvované a kde by občané města mohli bezpečně tuto zálibu provozovat, např.: park mezi bytovými domy a domem s pečovatelskou službou Mánesova nebo v parku mezi bytovými domy na ulici Hybešova.

Veřejný přínos:

Grilovací místa budou občanům sloužit jak k přátelskému setkávání, tak i ke kulturnímu vyžití. Grilování je oblíbená činnost, a protože obyvatelé bytových a panelových domů nemají moc příležitostí se setkávat na vlastních zahradách, tak jsou vytipované lokality právě směřovány do lokalit s velkým výskytem tohoto typu bydlení.

Očekávám, že se lidé budou setkávat a dojde k jejich sblížení.

Veřejné grilování

Značení cyklotras a běžeckých tras

Rozpočet: 250 000 Kč

Autor: Marek Růna

Popis:

Jedná se o vytvoření sítě atraktivních cyklotras a okruhů ve městě a jeho okolí. Prioritou je bezpečná cykloturistika vhodná rovněž pro méně výkonné cyklisty, která by tak měla být příhodná pro rodiny s dětmi a zároveň vyhovovala účastníkům se základním cyklistickým vybavením. Mapová aplikace cyklotras by obsahovala několik možných okruhů a zároveň by uváděla základní informace o obtížnosti trasy – její délku, časovou náročnost či převýšení. V terénu by funkci mapové aplikace doplňovaly směrovky a značení, na kterých by byly přehledně vyznačeny informace o trase a umožnily tak snadnou a rychlou orientaci. V rámci vytvořených tras by současně mohla být zařazena méně známá místa, kterým se ze strany cyklistů nedostává tolik pozornosti. 

Veřejný přínos:

 • sportovní vyžití pro rodiny s dětmi
 • možnost aktivní rekreace pro místní v blízkém okolí
 • zatraktivnění cyklistického prostředí, které by přilákalo turisty vyznávající tento druh rekreace, který je v současnosti na vzestupu
 • bezpečná cykloturistika
 • popularizace méně známých lokalit a obecně boskovického regionu
Značení cyklotras a běžeckých tras

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Boskovice, aneta.sedlackova@boskovice.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu