Tvoříme Letohrad - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Letohrad?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

letohrad-ruka
„Tvoříme Letohrad“ – participativní rozpočet města pro rok 2023

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Harmonogram
 • 1. Informační kampaň o zahájení projektu

  březen až květen 2022 a LZ 5/2022

 • 2. Příjem návrhů

  1. 5. – 30. 6. 2022

 • 3. Kontrola proveditelnosti návrhů

  1. 7. – 15. 8. 2022

 • 4. Zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování

  16. 8. 2022

 • 5. Hlasování občany města

  1. 9. – 30. 9. 2022

 • 6. Oznámení výsledků

  do 31. 10. 2021

 • 7. Realizace vítězných projektů

  kalendářní rok 2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla projektu „Tvoříme Letohrad“ – PaR pro rok 2022

Preambule

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

1. Požadavky na návrh projektu (dále jen „návrh“)

 • Návrh musí být veřejně prospěšný a město musí být oprávněné takový návrh realizovat.
 • Návrh musí být realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, areál, náměstí apod.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je volně přístupná či využívána veřejností (rozhodující je volný přístup každému) a pouze na majetku a území města, který není zatížen dalšími vážnými smluvními vztahy – např. nájemní smlouvy, svěření k hospodaření (v případě příspěvkových organizací města) apod. Návrh musí obsahovat informaci o čísle pozemkové parcely dle katastru nemovitostí, na které by měl být projekt realizován.
 • Návrh musí být proveditelný. Jeho realizace nesmí odporovat zákonům, plánovaným akcím, územnímu plánu a dalším strategickým či rozvojovým koncepcím města.
 • Návrhy mají mít především investiční charakter a přinášet něco nového a prospěšného pro většinu občanů.
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Autor návrhu nesmí být následně dodavatelem navrhovaného řešení.

2. Podávání návrhů

 • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v Letohradě (dále jen „občan“).
 • Navrhovatel může podat 1 návrh.
 • Návrh musí respektovat finanční limit na realizaci v rozmezí 20 000 Kč – 300 000 Kč včetně DPH.
 • Návrh musí být podán ve stanoveném termínu.

3. Návrh musí obsahovat následující informace

 • název;
 • krátkou anotaci (výstižný popis, max. 500 znaků);
 • popis projektu a jeho veřejného přínosu pro veřejnost;
 • předpokládaná finanční náročnost. Vedle nákladů na realizaci také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace a provoz a údržbu po dobu 3 let od realizace projektu (tzv. udržitelnost návrhu);
 • kontakt na navrhovatele (případně zástupce) – adresa, telefon, e-mail;
 • volitelně situační nákres, fotodokumentace současného stavu a případně další přílohy
 • Předpokládaný způsob realizace – svépomocí / dodavatelský
 • Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně
 • Písemná forma: vyplněný formulář se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Tvoříme Letohrad“ na podatelně městského úřadu
 • Elektronická forma: Formulář je možné vyplnit online na webové stránce participativního rozpočtu participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad
 • Návrhy je možno konzultovat s:

4. Posuzování proveditelnosti návrhů

 • Návrhy projektů, budou předány k vyjádření příslušným odborům městského úřadu.
 • Po konzultaci a ve shodě s navrhovatelem lze učinit v návrhu nezbytné technické úpravy, které nemění základní smysl navrhovaného projektu.
 • U každého podporovaného návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  • formální náležitosti;
  • soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu;
  • přiměřenost předpokládaných nákladů;
  • přiměřenost předpokládané časové náročnosti;
  • skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města;
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 • Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  • proveditelný v předložené podobě;
  • proveditelný s dílčími úpravami;
  • neproveditelný.
 • Do hlasování postupují pouze plně proveditelné návrhy, které prošly ověřením.

5. Prezentace návrhů

Předložené návrhy budou před hlasováním prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad a v Letohradském zpravodaji.

6. Hlasování

 • Hlasovat může každý občan Letohradu, zapojený do aplikace „Mobilní rozhlas“.
  O návrzích, které prošly schválením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně hlasovat prostřednictvím hlasovací platformy v rámci aplikace „Mobilní rozhlas“, s použitím kladných a záporných hlasů.
 • Hlasování bude anonymní. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas, nemusí je využít všechny, ale hlasovat lze pouze v jeden okamžik, tedy pouze jednou.

7. Zpracování výsledků hlasování

 • Sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
 • Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování.
 • Návrhy, u kterých je součet kladných a záporných hlasů záporný, budou vyřazeny.
  Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh (získal v součtu kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů).
 • Z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků (750 000 Kč včetně DPH).
 • Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude o realizaci takového následujícího návrhu a o dalším postupu rozhodovat Rada města.
 • Návrhy, které nebudou v daném roce využity a realizovány mohou být navrhovatelem podány do nového hodnocení participativního rozpočtu v následujícím roce.
 • Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten, který má menší počet minusových hlasů.

8. Realizace

 • Realizace vítězných projektů se uskuteční zpravidla v roce následujícím.
 • Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových města.
 • Projekt participativního rozpočtu je v kompetenci Rady města. Rada města schvaluje projekty splňující pravidla a postupující do hlasování a po jeho skončení vyhlašuje výsledky hlasování a projekty, které budou realizovány.
 • V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k neočekávanému, ale podloženému navýšení nákladů, budou tyto hrazeny z rozpočtu města a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a městem případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty města.
 • Účasti v participativním rozpočtu, „Tvoříme Letohrad“ nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s účastí v projektu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených s účastí v projektu „Tvoříme Letohrad“.
 • V některých případech může být pro realizaci návrhu ze strany města Letohrad vyžadováno udělení licence k užití návrhu jako autorského díla. Pro takový případ jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že mohou být vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu.
 • Na realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Letohrad“ není právní nárok.

Pravidla schválila Rada města Letohrad dne 23.02.2022 č. usnesení 1546/2022.
Vítězové druhého ročníku

2. místo

Chodník ve svahu u Vondrova mlýna Kunčice – Dolní Konec

85 hlasů

1. místo

Dětské hřiště v Červené – povrch na streetbal

187 hlasů

3 místo

Osvěžení pro všechny

78 hlasů

4. místo – Park Jabloňová (70 hlasů)

Můžete se tedy těšit na dokončení revitalizace dětského hřiště v Červené, na nový chodník u
Vondrova mlýna, instalaci pítka před vlakovým nádražím a na úpravu zeleně do podoby
parku před Domem s pečovatelskou službou v Letohradě.

Do hlasování se zapojilo celkem 315 respondentů, kteří si mohli vybírat z 8 projektů. Každý
občan mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům 2 kladné a 1 záporný hlas.
Z osmi projektů se budou realizovat první čtyři s nejvíce získanými hlasy. Gratulujeme
vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do druhého ročníku
participativního rozpočtu.

Vítězové prvního ročníku

2. místo

Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

199 hlasů

1. místo

 Dětské hřiště v Červené

216 hlasů

3 místo

Život je to nejcennější

131

Dětské hřiště v Červené, Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní a Život je to nejcennější. Tři návrhy veřejnosti, které se začnou po novém roce stávat skutečností. Jedná se o vítězné projekty prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad.

362 hlasujících svými hlasy rozhodlo o vítězných návrzích participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad. Z původně devíti předložených návrhů budou tedy realizovány tři. V rozpočtu příštího roku na ně bude vyčleněna částka 750 tisíc korun.

Absolutním vítězem se stal projekt Dětské hřiště v Červené, který získal 216 hlasů. O 17 hlasů méně obdržel projekt Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní. Bronzovou příčku obsadil Život je to nejcennější, tento návrh získal 131 hlasů. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, co se zapojili svými návrhy do prvního ročníku participativního rozpočtu, děkujeme i hlasujícím.

Rekapitulace vítězných projektů:

 

1. Dětské hřiště v Červené

Celkem 216 hlasů

Vybudování dětské věžové soustavy s houpačkami, lezeckou stěnou, skluzavkou se síťovým mostem místo stávajícího prvku houpaček. Nové prvky rozšíří nevyužitou plochu dětského hřiště u hasičské zbrojnice v Červené a nahradí stávající atrakci houpaček, která je zchátralá a vyžaduje rekonstrukci. Hřiště zvýší kondici dětí a upevnění jejich sociální dovednosti

Předpokládaná cena: 260 000 Kč

 

2. Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

Celkem 199 hlasů

Stezka je dlouhodobě využívána místními obyvateli z ulice Petříkov a Družstevní. V současnosti je stezka a zejména schody z ulice Petříkov ve velmi špatném stavu a pro průchod je těžko schůdná.

 Návrh revitalizace obsahuje tři fáze zahrnující usměrnění srážkové vody, která soustavně devastuje stezku, rekonstrukce schodů z ulice Petříkov k pěšině spojující Družstevní ulici a zhotovení osvětlení pro bezpečný průchod při snížené viditelnosti.

Předpokládaná cena: 300 000 Kč

 

3. Život je to nejcennější

Celkem 131 hlasů

Umístěním plně automatického elektronického defibrilátoru v centru města, kde je významný pohyb lidí, se zvýší pravděpodobnost úspěšné resuscitace infarktem postiženého člověka. A tím tedy i záchrana jeho života. Defibrilátor hlasově navede i lajka tak, aby jeho použití bylo bezpečné. Defibrilátor je potřeba ochránit proti krádeži umístěním do uzamykatelné skříňky. Kód k otevření skříňky sdělí volajícímu operátor na lince 155.

Předpokládaná cena: 100 000 Kč

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu