Tvoříme Letohrad - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Letohrad?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

letohrad-ruka
„Tvoříme Letohrad“ – participativní rozpočet města pro rok 2025

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Harmonogram
 • 1. Informační kampaň o zahájení projektu

  březen až duben 2024 a LZ 3,4/2024

 • 2. Příjem návrhů

  1. 4. – 31. 5. 2024

 • 3. Kontrola proveditelnosti návrhů

  1. 6. – 30. 6. 2024

 • 4. Zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování

  16. 8. 2024 a LZ 9/2024

 • 5. Hlasování občany města

  1. 9. – 30. 9. 2024

 • 6. Oznámení výsledků

  od 1. 11. 2024 a LZ 11/2024

 • 7. Realizace vítězných projektů

  kalendářní rok 2025

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla projektu „Tvoříme Letohrad“ pro rok 2025

Preambule

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Požadavky na návrh projektu (dále jen „návrh“)

 • Návrh musí být veřejně prospěšný a město musí být oprávněné takový návrh realizovat.
 • Návrh musí být realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, areál, náměstí apod.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je volně přístupná či využívána veřejností (rozhodující je volný přístup každému) a pouze na majetku a území města, který není zatížen dalšími vážnými smluvními vztahy – např. nájemní smlouvy, svěření k hospodaření (v případě příspěvkových organizací města) apod. Návrh musí obsahovat informaci o čísle pozemkové parcely dle katastru nemovitostí, na které by měl být projekt realizován.
 • Návrh musí být proveditelný. Jeho realizace nesmí odporovat zákonům, plánovaným akcím, územnímu plánu a dalším strategickým či rozvojovým koncepcím města. 
 • Návrhy mají mít především investiční charakter a přinášet něco nového a prospěšného pro většinu občanů. 
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru. 
 • Návrh, který byl opakovaně podán a zároveň v minulých ročnících získal při hlasování více záporných hlasů než kladných, nepostoupí do hlasování.
 • Autor návrhu nesmí být následně dodavatelem navrhovaného řešení.

Návrh musí obsahovat následující informace

 • název; 
 • krátkou anotaci (výstižný popis, max. 500 znaků); 
 • popis projektu a jeho veřejný přínos pro veřejnost;
 • předpokládaná finanční náročnost. Vedle nákladů na realizaci také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace a provoz a údržbu po dobu 3 let od realizace projektu (tzv. udržitelnost návrhu);
 • kontakt na navrhovatele (případně zástupce) – adresa, telefon, e-mail; 
 • volitelně situační nákres, fotodokumentaci současného stavu a případně další přílohy
 • Předpokládaný způsob realizace – svépomocí / dodavatelsky

Podávání návrhů

 • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v Letohradě (dále jen „občan“).
 • Navrhovatel může podat 1 návrh.
 • Návrh musí respektovat finanční limit na realizaci v rozmezí 20 000 Kč – 300 000 Kč včetně DPH. 
 • Návrh musí být podán ve stanoveném termínu.
 • Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně
 • Písemná forma: vyplněný formulář se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Tvoříme Letohrad“ na podatelně městského úřadu
 • Elektronická forma: Formulář je možné vyplnit online na webové stránce participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad
 • Návrhy je možno konzultovat s:

Harmonogram

 1. informační kampaň o zahájení projektu: březen až duben 2023 a LZ 4/2023
 2. příjem návrhů:  1. 4. – 31. 5. 2023
 3. kontrola proveditelnosti návrhů: 1. 6. – 30. 6. 2023
 4. zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování:   16. 8. 2023 a LZ 9/2023
 5. hlasování občanů města: 1. 9. – 30. 9. 2023
 6. oznámení výsledků: od 1. 11. 2023 a LZ 11/2023
 7. realizace vítězných projektů: kalendářní rok 2024

Posuzování proveditelnosti návrhů

 • Návrhy projektů, budou předány k vyjádření příslušným odborům městského úřadu.
 • Po konzultaci a ve shodě s navrhovatelem lze učinit v návrhu nezbytné technické úpravy, které nemění základní smysl navrhovaného projektu.
 • U každého podporovaného návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na: 
  • formální náležitosti;
  • soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu;
  • přiměřenost předpokládaných nákladů;
  • přiměřenost předpokládané časové náročnosti;
  • skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města;
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 • Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  • proveditelný v předložené podobě;
  • proveditelný s dílčími úpravami;
  • neproveditelný.
 • Do hlasování postupují pouze plně proveditelné návrhy, které prošly ověřením.

Prezentace návrhů

Předložené návrhy budou před hlasováním prezentovány na webových stránkách města, webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad a v Letohradském zpravodaji.

Hlasování

 • Hlasovat může každý občan Letohradu, zapojený do aplikace „Mobilní rozhlas“.
  O návrzích, které prošly schválením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně hlasovat prostřednictvím hlasovací platformy v rámci aplikace „Mobilní rozhlas“, s použitím kladných a záporných hlasů. Pokud bude hlasovat občan nemající trvalé bydliště v Letohradě, nebude jeho hlas započítán.
 • Hlasování bude anonymní. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas, nemusí je využít všechny, ale hlasovat lze pouze v jeden okamžik, tedy pouze jednou.
 • Pokud nemá občan možnost hlasovat prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“, lze vyplnit hlasovací formulář v úřední dny v budově Městského úřadu v kanceláři u Mgr. Lenky Brábníkové.

Realizace

 • Realizace vítězných projektů se uskuteční zpravidla v roce následujícím. 
 • Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových města.
 • Projekt participativního rozpočtu je v kompetenci Rady města. Rada města schvaluje projekty splňující pravidla a postupující do hlasování a po jeho skončení vyhlašuje výsledky hlasování a projekty, které budou realizovány. Rada města pověřuje k realizaci vítězných návrhů zaměstnance úřadu dle povahy návrhu.
 • V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k neočekávanému, ale podloženému navýšení nákladů, budou tyto hrazeny z rozpočtu města a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a městem případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty města.
 • Účasti v participativním rozpočtu, „Tvoříme Letohrad“ nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s účastí v projektu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených s účastí v projektu „Tvoříme Letohrad“.
 • V některých případech může být pro realizaci návrhu ze strany města Letohrad vyžadováno udělení licence k užití návrhu jako autorského díla. Pro takový případ jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že mohou být vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu.
 • Na realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Letohrad“ není právní nárok.

Pravidla schválila Rada města Letohrad dne 20.02.2023 č. usnesení 173/2023.
Vyhlášení výsledků Tvoříme Letohrad III.

2. místo

Zdravý vzduch dětem

+93 hlasů

1. místo

Odpočinková plocha s mobiliářem

+ 106 hlasů

3 místo

Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

+ 85 hlasů

Stejně jako v minulém roce jsou opět úspěšné čtyři projekty, které budou v následujícím roce realizovány. Můžete se tak těšit na novou odpočinkovou plochu s mobiliářem v Červené, na nové detektory CO2 na základních školách (návrh Zdravý vzduch dětem), doplnění herních prvků na dětském hřišti Nad Bažantnicí a na nové mlhoviště v areálu bývalého zámeckého zahradnictví.

Do hlasování se zapojilo celkem 387 respondentů, kteří si mohli vybírat ze sedmi projektů. Každý občan Letohradu mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům dva kladné a jeden záporný hlas. Ze sedmi projektů se budou realizovat první čtyři, které získaly nejvíce kladných hlasů (po odečtení záporných hlasů od občanů Letohradu a všech hlasujících mimo Letohrad). Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do třetího ročníku participativního rozpočtu.

 

Vítězné projekty podle získaných hlasů:

 

1. Odpočinková plocha s mobiliářem

Celkem + 106 hlasů

Cílem projektu je, aby se z nevyužité a nevzhledné plochy stalo místo pro odpočinek
i pro zaparkování auta či kola sportovců a turistů. Projekt by podpořil sportovní vyžití široké veřejnosti z řad občanů. Opravená zpevněná plocha s mobiliářem (stůl, lavičky, koš, stojany
na kola) by zvelebila příjezd do Červené nejen obyvatelům, ale i všem návštěvníkům našeho města.

Cena: 298 500 Kč

Umístění: parc. č. 5/3, k.ú. Kunčice u Letohradu, příjezd do Červené v obci Letohrad

 

2. Zdravý vzduch dětem

Celkem + 93 hlasů

Cílem je vzdělávání dětí ve zdravém prostředí, kde je čerstvý vzduch. Na potřebu vyvětrat upozorní nástěnný detektor CO2. Detektory by se zakoupily do všech tříd mateřských a prvních stupňů základních škol, kde dosud nejsou. Mateřská škola U Dvora tyto detektory již používá. Pedagog i děti budou upozorněni detektorem na vydýchaný vzduch, resp. na vysokou hladinu CO2 tam, kde není systém řízeného větrání. I samotný detektor může mít vzdělávací charakter

Cena: 97 129 Kč

Umístění: MŠ Taušlova, ZŠ Komenského, ZŠ U Dvora a ZŠ Orlice

 

3. Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

Celkem + 85 hlasů

Cílem je především rozšířit stávající prostor dětského hřiště, které by se stalo více zajímavým prostředím pro setkávání rodin s malými i velkými dětmi. Jednalo by se o doplnění herních prvků. V rámci rozšíření dětského hřiště se přidá dětské pískoviště s funkcí stínění a krytí, dvě hnízdečkové houpačky, malovací tabule a dřevěné dětské pexeso. Pro umístění nového pískoviště je potřeba pouze přesunout v rámci parku některé stávající pružinové herní prvky.

Cena: 265 423 Kč

Umístění: parc. č. 413/127, k. ú. Letohrad, hřiště v parku Nad Bažantnicí

 

Projekt č. 4: Mlhoviště

Celkem + 59 hlasů

Cílem je zvýšení atraktivity odpočinkové zóny a zpříjemnění horkých letních dnů. V nově revitalizovaném areálu bývalého zámeckého zahradnictví vznikla krásná odpočinková zóna nejen pro letohradské občany, a právě vodní prvek v podobě mlhoviště by ji mohl ještě obohatit. Tvořil by ho dřevěný rám a přivedená voda s tryskami. Mlhoviště v centru města by mohlo být zdrojem vítaného osvěžení.

Cena: 60 000 Kč

Umístění: areál bývalého zámeckého zahradnictví

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu