liberec-ruka
Co je participativní rozpočet města Liberec

Participativní rozpočet obecně představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Postup, kterým radnice dospěje k tomu, jaké návrhy občanů budou součástí tohoto participativního rozpočtu, se může v jednotlivých městech značně lišit. Stejně tak se liší výše resp. podíl financí takto vyčleněných v rámci městského rozpočtu.

Níže uvádíme návrh postupu pro tvorbu Participativního rozpočtu města Liberec v roce 2021 – 2022. Ten lze popsat ve zkratce tak, že obyvatelé podávají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Liberci v následujícím roce vylepšit. Své návrhy předkládají magistrátu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Následně se předložené návrhy prezentují občanům města prostřednictvím webu, sociálních sítí, měsíčníku Zpravodaj, informačních letáků, případně se za asistence města setkávají předkladatelé s občany na veřejných diskusích.  Na nich prezentují a případně diskutují o svých návrzích.  Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Pro realizaci výstupů tohoto postupu bude využito 5 000 000,- Kč, které tak tvoří vlastní participativní rozpočet města Liberce. Tato částka bude využita v období 2 let po skončení hlasování, případně převedena do rozpočtu následujícího roku s tím, že musí být vynaložena na návrhy občanů, které budou předloženy a vybrány ve shodě s následujícím postupem na základě jasně definovaných pravidel odsouhlasených zastupitelstvem města.

Rada města Liberec sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu využívá také jako informaci o potřebách obyvatel a jejich představách dalšího rozvoje města. Některé z návrhů tak mohou být realizovány z rozpočtu města na základě diskuze v zastupitelstvu města.

Harmonogram
 • 0. Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby Participativního rozpočtu

  Milníky:

  • Finalizace pravidel a detailní podoba postupu tvorby PaR včetně provozních nákladů a jmenování koordinátora PaR
  • Příprava plánu a podkladů pro informování obyvatel
  • Schválení postupu zastupitelstvem

  srpen –  říjen 2021

 • 1. Informování a motivace občanů

  Milníky:

  • Informování klíčových partnerů projektu – místní NNO, aktivní občané
  • Kompletní prezentace podoby projektu prostřednictvím vytipovaných komunikačních kanálů (zpravodaj, FB, web, direct mail, akce města, letáky do škol, schránek, apod.)
  • Předběžné konzultace nápadů na projekty s příslušným odborem magistrátu (KAM, odbor ekologie a veřejného prostoru)

  říjen – listopad 2021

 • 2. Podávání návrhů projektů občany

  Milníky:

  • Otevření možnosti podávat návrhy na projekty
  • Formální kontrola návrhu

  prosinec 2021 – únor 2022

 • 3. Prověření realizovatelnosti návrhů občanů

  Milníky:

  • Zveřejnění krátké anotace projektů (web, časopis, sociální sítě)
  • Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům
  • Finalizace projektů ve spolupráci úřad – autor

  březen  – duben 2022

 • 4. Prezentace návrhů

  Milníky:

  • Informování občanů o finální podobě návrhů a blížícím se hlasování
  • Výstava projektů spojená s diskusí s autory
  • Zveřejnění detailních informací o způsobu hlasování

  květen 2022

 • 5. Výběr návrhů a sestavení Participativního rozpočtu, příprava realizace záměrů

  Milníky:

  • Hlasování
  • Informační kampaň o výsledcích hlasování

  červen 2022

 • 6. Hodnocení postupu tvorby druhého ročníku participativního rozpočtu

  Milníky:

  • Vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník
  • Realizace nejlépe hodnocených projektů

  duben 2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2021-2022

1. Obecná pravidla

 • Pro participativní rozpočet města Liberec bude v rozpočtu města vyhrazena částka 5 000 000,- Kč, která bude rozdělena mezi dvě skupiny projektů:
  • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou 40tis. – 200tis. Kč. Celková částka určená pro malé projekty činí 1 mil. Kč.
  • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou 200tis. – 1 mil. Kč. Celková částka určená pro velké projekty je 4 mil. Kč.
 • Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Liberci ve shodě s následujícími pravidly.
 • Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Je odpovědné za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně spolupráce na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Návrhy občanů se musí týkat projektů na území města Liberce.

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů

 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
 • Realizace návrhu nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem a s plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany a musí být všem občanům zajištěn přístup bezplatně po většinu dne (s výjimkou případných nákladů na spotřebu energií).
 • Součástí celkových nákladů musí být i náklad na projektovou dokumentaci.
 • Návrh musí být realizovatelný během 2 let od výběru v závěrečném hlasování.
 • Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 20 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrhy se musí týkat investic realizovaných na pozemcích či v majetku města Liberec.
 • Návrh musí být udržitelný po dobu 5 let.

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli

 • Návrh může podat osoba s trvalým bydlištěm v Liberci bez omezení věku.
 • Návrh musí být formálně správně proveden (odpovídá bodu 4).
 • Návrh musí podpořit alespoň dva garanti (občané města starší 18 let).
 • Každý občan může podat i podpořit více než jeden návrh.
 • Ověření majetkoprávních vztahů umožňuje mapová aplikace marushka.liberec.cz.

4. Pravidla pro formální podobu návrhu

 • Název
 • Popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa a ilustrativní fotografie
 • Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity, atp.)
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu). Ke stanovení nákladů na realizaci poslouží předkladateli orientační ceník nejběžnějších položek, který bude přístupný na webu.
 • Kontakty na autora návrhu tzn., adresa bydliště, telefon, e-mail (je-li)
 • Jména a kontakty na garanty návrhu
 • Součástí popisu podávaného navrhovaného návrhu pak musí být ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, ale také obrázky, skici atp., které návrh ilustrují).

5. Pravidla pro postup podávání návrhu

 • Návrh je podán na Magistrát města Liberec elektronicky přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu nebo elektronicky na podatelně za asistence pracovníka úřadu.
 • Návrhy u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti a poté navrhovateli poskytne zpětnou vazbu.
 • V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 • V případě formální správnosti prezentuje koordinátor předložené návrhy na webových stránkách participativního rozpočtu a postupuje je příslušnému odboru k analýze realizovatelnosti.

6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu

 • Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
 • Výsledky kontroly budou uveřejněny na webu participativního rozpočtu. Individuálně budou autorům zápisy zaslány elektronicky na uvedenou emailovou adresu uvedenou ve formuláři pro podání návrhu.
 • V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti poskytne koordinátor ve spolupráci s příslušným odborem zpětnou vazbu navrhovateli. Příslušný odbor je zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
 • Pokud návrh projde úspěšně kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
 • Pokud se sejde více návrhů, které mají být realizované na jednom místě, budou navrhovatelé kontaktováni a dojde ke sloučení projektů. V případě sloučení projektů budou v následném procesu hodnocení a realizace projektu všichni navrhovatelé vystupovat společně.

7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit obyvatelé města starší 15 let.
 • Hlasování bude probíhat elektronickou formou přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu. Hlasovat bude možné také elektronicky na podatelně s asistencí zaměstnance úřadu. Hlasující potřebuje k hlasování mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód.
 • Hlasující bude mít k dispozici 3 kladné a jeden záporný hlas.
 • Záporný hlas lze při hlasování použít až po použití minimálně dvou kladných hlasů.
 • Elektronické hlasování bude ověřováno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však maximálně jeden hlas.

8. Pravidla pro zpracování výsledků

 • Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 • Sečtou se, příp. odečtou (v případě záporných hlasů), všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
 • Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • Pokud získají dva či více návrhy stejný počet bodů, realizuje se ten, který byl podán dříve. Okamžikem podání je myšleno zaslání návrhu přes webový formulář (viz bod 5 Pravidla pro postup podávání návrhu)
 • Návrh, který získá více jak 25 % podíl negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz