My všichni tvoříme Liberec

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí.

Došlé návrhy soutěží o podporu veřejnosti. Svými hlasy rozhodnete o tom, které projekty radnice následně zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostaly dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu města.

Pro letošní ročník participativního rozpočtu se podařilo navýšit peníze na vaše projekty na 8 milionů korun, což je o 3 miliony více než loni. Nový ročník startuje v dubnu a vyvrcholí říjnovým hlasováním. 

Mgr. Jan Hruška
Náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  Od 1. 4. do 30. 6. 2023

 • 2. Posuzování návrhů

  Od 1. 7. do 30. 9. 2023

 • 3. Hlasování veřejnosti

  Od 1. 10. do 31. 10. 2023

 • 4. Realizace projektů

  Od ledna 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022-2023

1. Obecná pravidla

 • Pro participativní rozpočet města Liberec v roce 2023 bude v rozpočtu města vyhrazena částka 8 000 000,- Kč, která bude rozdělena mezi tři skupiny projektů:
  • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou 40–400 tis. Kč. Celková částka určená pro malé projekty činí 2 mil. Kč.
  • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou 400 tis. Kč – 1 mil. Kč. Celková částka určená pro velké projekty je 4 mil. Kč.
  • Supervelký projekt, jehož náklad na realizaci bude více než 1 mil Kč a maximálně 2 mil. Kč. Celková částka určená pro supervelký projekt je 2 mil. Kč.
 • Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Liberci ve shodě se všemi pravidly.
 • Role města je asistence občanům při podávání a specifikaci návrhů. Město je odpovědné za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně za spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi město připravuje a provádí samotnou realizaci návrhů, které občané vyberou v hlasování.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

2. Pravidla pro charakter návrhů

 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
 • Realizace návrhu nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem a s plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany a musí být k němu zajištěn přístup všem občanům bezplatně (s výjimkou případných nákladů na spotřebu energií) po většinu dne.
 • Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci.
 • Návrh musí být realizovatelný během dvou let od výběru v závěrečném hlasování.
 • Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrhy se musí týkat investic realizovaných na pozemcích či v majetku města Liberec na území města.
 • Návrh musí být udržitelný po dobu pěti let.

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli

 • Návrh může podat osoba s trvalým bydlištěm v Liberci bez omezení věku.
 • Návrh musí být formálně správně proveden (viz dále).
 • Návrh musí podpořit dva garanti (občané města starší 18 let).
 • Každý občan může navrhnout i garantovat více než jeden návrh.
 • Ověření majetkoprávních vztahů umožňuje mapová aplikace marushka.liberec.cz.
 • Pro přípravu návrhů bude navrhovatelům k dispozici asistence Magistrátu města Liberec, o jejíž konkrétní formě bude veřejně informováno. 

4. Pravidla pro formální obsah podoby návrhu

 • Název.
 • Popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa.
 • Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity, atp.).
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu).
 • Kontakty na navrhovatele (jméno, adresa bydliště, telefon, případně e-mail).
 • Kontakty na dva garanty (jména, adresa bydliště, telefon, případně e-mail).
 • Minimálně jeden ilustrativní obrázek, jehož autorem je navrhovatel nebo k němu má autorská práva (např. foto současného stavu, mapový výřez lokality, obrázek či skica návrhu).

5. Pravidla pro postup podávání návrhu

 • Návrh je podán na Magistrát města Liberec elektronicky přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu nebo na podatelně za asistence pracovníka úřadu.
 • Návrhy u sebe soustřeďuje příslušný pracovník Magistrátu města Liberec, který provede kontrolu jejich formální správnosti a poté navrhovateli poskytne zpětnou vazbu.
 • V případě formálních nedostatků je návrh vrácen navrhovateli k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 • V případě formální správnosti je návrh postoupen příslušnému odboru k analýze realizovatelnosti.

6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu

 • Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
 • V případě věcného sporu s pravidly realizovatelnosti poskytne příslušný odbor Magistrátu města Liberec zpětnou vazbu navrhovateli. Příslušný odbor je zodpovědný za případnou spolupráci na úpravě návrhu do realizovatelné podoby.
 • Pokud návrh projde úspěšně kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.
 • Pokud se sejde více návrhů, které mají být realizované na jednom místě, budou navrhovatelé kontaktováni a dojde ke sloučení projektů. V případě sloučení projektů budou v následném procesu hodnocení a realizace projektu všichni navrhovatelé vystupovat společně.
 • Výsledky kontroly budou navrhovatelům sděleny elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu či telefonicky.

7. Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit obyvatelé města starší 15 let.
 • Hlasování bude probíhat elektronickou formou přes webové rozhraní stránky participativního rozpočtu. Hlasovat bude možné také na podatelně s asistencí zaměstnance úřadu.
 • Hlasující potřebuje k hlasování mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód.
 • Hlasující bude mít k dispozici tři kladné a jeden záporný hlas.
 • Záporný hlas lze při hlasování použít až po použití minimálně dvou kladných hlasů.
 • Elektronické hlasování bude ověřováno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však maximálně jeden hlas.

8. Pravidla pro zpracování výsledků

 • Platné budou pouze hlasy odevzdané v souladu s pravidly hlasování.
 • Při zpracování výsledků se sečtou, případně odečtou (v případě záporných hlasů), všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, díky čemuž se sestaví výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, a to v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten, který byl podán dříve. Okamžikem podání je myšleno prvotní zaslání návrhu přes webový formulář.
 • Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Máte dotaz nebo potřebujete konzultovat váš projekt? Napište nám.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz