ruka-zlin2
Participativní rozpočet města Zlína

Zapojte se do pátého ročníku participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Zlín, který umožní realizaci drobných investičních projektů a oprav směřujících ke zlepšení podoby veřejných prostor „vnitřního Zlína“.

Odkaz na podrobnou mapu „vnitřního Zlína“ ZDE.

Projekty budou navrženy i vybrány přímo obyvateli města Zlína.

Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými výdaji, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů. Projekt Tvoříme Zlín představuje aktivní zapojení občanů do politického rozhodování na lokální úrovni a tím se do plánů rozvoje města včlení aktuální potřeby a přání obyvatel. V neposlední řadě dává obyvatelům možnost nahlédnout do fungování radnice a do správy města. Jedná se o doplnění již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy spolupráce města Zlína s občany (komise místních částí, kanceláře místních částí, veřejná setkání Rady města Zlína s občany).

Z rozpočtu města Zlína pro rok 2025 bude vyčleněna částka k realizaci vítězných návrhů projektů participativního rozpočtu ve výši 7 mil Kč. Navržené projekty, které budou splňovat pravidla, budou zařazeny do veřejného hlasování, které proběhne na podzim roku 2024. Zahájení realizace vítězných projektů z roku 2024 je plánováno na rok 2025.

Návrhy je možné podávat od 1. 4. do 31. 5. 2024 pomocí formuláře, který je k dispozici na těchto webových stránkách.

Harmonogram (přesná data budeme upřesňovat v průběhu roku)
 • 1. Předkládání návrhů

  1. 4. 2024 – 31. 5. 2024

 • 2. Posuzování podaných návrhů

  1. 4. 2024 – 30. 9. 2024

 • 3. Hlasování

  4. 11. 2024 – 24. 11. 2024

 • 4. Zveřejnění výsledků hlasování

  prosinec 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla projektu „Tvoříme Zlín“

ČÁST I.

Článek 1 - Účel a předmět

 1. Tato pravidla se vztahují na projekt Tvoříme Zlín a všechny náležitosti spojené s realizací projektu participačního rozpočtování.  
 2. Participativní rozpočtování (dále také „PaR“) je způsob hospodaření s veřejnými výdaji, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů. Participativní rozpočtování představuje aktivní zapojení občanů do politického rozhodování na lokální úrovni a tím se do plánů rozvoje města včlení aktuální potřeby obyvatel. V neposlední řadě dává obyvatelům možnost nahlédnout do fungování a správy města. Jedná se o doplnění již nastavené, léty prověřené a úspěšně fungující formy spolupráce statutárního města Zlína (dále „SMZ“) s občany (komise místních částí, kanceláře místních částí, veřejná setkání Rady města Zlína s občany).
 3. Účelem projektu Tvoříme Zlín je vylepšení veřejného prostoru „vnitřního Zlína“. Obyvatelé statutárního města Zlína mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastnit se diskuzí nad projekty a zapojit se do hlasování. Účelem projektu není odstraňovat z veřejného prostoru již realizované projekty.
 4. Předmětem pravidel jsou tyto klíčové body:
  1. role v projektu,
  2. obecné náležitosti projektu,
  3. finanční podmínky,
  4. časový harmonogram projektu,
  5. komunikační kampaň,
  6. základní podmínky akceptovatelnosti podaného návrhu,
  7. náležitosti přihlášky,
  8. evaluace a úpravy podaných návrhů,
  9. hlasování a vyhodnocení hlasování,
  10. zveřejnění vítězných projektů a vyhodnocení projektu Tvoříme Zlín,
  11. realizace vítězných projektů.

Článek 2 - Působnost a závaznost

 1. Tato pravidla jsou závazná pro členy Rady města Zlína (dále také „RMZ“), tajemníka Magistrátu města Zlína (dále také „MMZ“), zaměstnance SMZ zařazené do MMZ,  Městské policie Zlín (dále také „MPZ“) a organizačních složek SMZ (dále také „OS“) a zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
 2. Tato pravidla jsou v rámci své působnosti určena pro osoby, které se projektu zúčastní v roli navrhovatele, zástupce navrhovatele nebo hlasujícího.

ČÁST II.

Článek 3 - Vymezení rolí

 1. Magistrát města Zlína – organizace projektu Tvoříme Zlín je zajištěna prostřednictvím pracovní skupiny a koordinátora projektu. Příslušné odbory Magistrátu města Zlína jsou zodpovědné za realizaci vítězných projektů. 
 2. Pracovní skupina – v čele pracovní skupiny (dále jen „pracovní skupina“) stojí koordinátor projektu. Pracovní skupina zajistí zejména kooperaci Odboru kanceláře primátora (dále „OKP“), Odboru ekonomiky, Odboru tiskového a cestovního ruchu, oddělení prostorového plánování, Odboru dopravy, Odboru městské zeleně, příp. dle charakteru projektů Odboru realizace investičních akcí, Odboru životního prostředí a zemědělství aj. Úkolem pracovní skupiny je především posouzení realizovatelnosti projektů předložených obyvateli statutárního města Zlína, navrhnutí potřebných úprav a posouzení projektů a vypracování reálného rozpočtu projektů.
 3. Koordinátor projektu PaR – koordinátor projektu (dále jen „koordinátor“) je zodpovědný za komunikaci s navrhovateli projektů a členy pracovní skupiny. Je tajemníkem pracovní skupiny, kontroluje formální náležitosti přihlášených projektů, spolupracuje na tvorbě komunikační strategie, zpracovává materiály k projednání v orgánech statutárního města Zlína a zpracovává pravidla PaR. 
 4. Externí dodavatel – poskytuje konzultace k přípravě celého procesu a v jeho průběhu provádí nastavení a administraci hlasování, vizualizaci výsledků hlasování, příp. další doplňkové služby dle zadání.
 5. Navrhovatel – role navrhovatele spočívá v přípravě a předkládání projektů, jejich konzultaci, prezentaci a propagaci před hlasováním. Navrhovatelem může být
  1. obyvatel statutárního města Zlína za podmínek dle článku 8,
  2. statutární město Zlín v případě projektu, který v jednom nebo dvou předchozích ročnících nezvítězil v hlasování, a to po konzultaci s koordinátorem, v souladu s platnými pravidly projektu Tvoříme Zlín a po předchozím schválení podání návrhu RMZ.
 6. Zástupce navrhovatele – role zástupce spočívá v zaštítění projektu navrhovatele. Zástupce s navrhovatelem před odevzdáním zpravidla konzultuje návrh projektu. V případě nepřítomnosti navrhovatele je kontaktován jeho zástupce, který navrhovatele v plném rozsahu zastoupí ve všech potřebných náležitostech.
 7. Hlasující – hlasující rozhoduje svým hlasem o realizaci projektů na základě podmínek stanovených hlasovacím systémem externího dodavatele. Hlasující může udílet i negativní hlasy projektům, se kterými nesouhlasí.

Článek 4 - Obecné náležitosti projektu

 1. Výběr návrhů projektů proběhne v roce konání daného ročníku projektu Tvoříme Zlín a zahájení realizace vítězných projektů je plánováno na rok následující. 
 2. Z rozpočtu statutárního města Zlína pro následující rok bude vyčleněna částka k realizaci vítězných projektů PaR ve výši 7 mil Kč. 
 3. Částka bude využita na realizaci drobných investičních projektů a oprav směřujících ke zlepšení podoby veřejných prostor „vnitřního Zlína“ (viz. dále čl. 8 odst. 3). 
 4. Projekty budou navrženy obyvateli statutárního města Zlína nebo statutárním městem Zlínem (čl. 3 odst. 5 písm.b) a vybrány budou přímo obyvateli statutárního města Zlína.

Článek 5 - Finanční podmínky

 1.  Pro participativní rozpočet pro příslušný rok bude z rozpočtu města Zlína vyčleněna částka 7 mil. Kč. Celková částka bude dále rozdělena do těchto kategorií:
  1. 3 mil. Kč budou vyčleněny na tzv. malé projekty. Realizační náklady na jeden malý projekt jsou max. 750 tis. Kč včetně DPH (dále jen „malý projekt“). Realizováno bude právě tolik malých projektů, kolik se jich svými náklady vejde do přidělené částky. 
  2. 4 mil. Kč budou přiděleny na tzv. velké projekty, jejichž realizační náklady přesáhnou 750 tis. Kč, ale zároveň nepřekročí částku 2 mil. Kč včetně DPH (dále jen „velký projekt“). Realizováno bude právě tolik velkých projektů, kolik se jich svými náklady vejde do přidělené částky. 
 2. Nevyčerpané prostředky z velkých projektů i malých projektů se budou evidovat jako rezerva, ze které se pokryjí mimořádné náklady v realizační fázi projektů. 
 3. Pokud nedojde k vyčerpání všech prostředků, určených pro realizaci projektů v daném roce, z důvodu delších časových nároků realizační fáze, budou finanční prostředky na realizaci zbývajících návrhů převedeny do návrhu rozpočtu dalšího roku.
 4. Finanční prostředky určené pro projekt Tvoříme Zlín lze využít pouze pro účely uvedené v těchto pravidlech; na jiné účely lze tyto prostředky využít pouze na základě výjimky schválené dle těchto pravidel dle čl. 14 odst. č. 4.1

Článek 6 - Časový harmonogram

  1. Časový harmonogram pro daný ročník projektu:
   1. komunikační kampaň (březen – květen),
   2. podávání návrhů projektů občany a statutárním městem Zlínem (duben – květen), 
   3. evaluace podaných projektů, tj. jejich proveditelnost a nutné úpravy (duben – září),
   4. komunikační kampaň vztahující se k prezentaci projektů a informování o veřejném elektronickém hlasování (září – listopad),
   5. elektronické hlasování – volba projektů (listopad – prosinec),
   6. zveřejnění vítězných projektů (prosinec),
   7. vyhodnocení projektu PaR, na jehož základě by se proces aktualizoval (prosinec),
   8. převod finančních prostředků na realizaci vítězných projektů a zahájení přípravy dalšího ročníku (leden následujícího roku),
   9. realizace vítězných projektů (od následujícího roku).

Článek 7 - Komunikační kampaň

 1. Komunikační kampaň je rozdělena do dvou fází:
  1. První fáze, která bude probíhat v období březen až květen, je cílena především na představení participativního rozpočtu a motivaci obyvatel statutárního města Zlína k účasti v projektu.
  2. Druhá fáze, která bude probíhat v období září až listopad, je určena primárně k prezentaci projektů určených k hlasování a motivaci obyvatel statutárního města Zlína k účasti v hlasování.
 2. Ke komunikaci budou využity webové stránky města Zlína (www.zlin.eu), webové stránky projektu (www.tvorimezlin.cz), Facebook statutárního města Zlína, Facebook projektu Tvoříme Zlín, intranet, tisk (Magazín Zlín aj.) a dle uvážení venkovní reklama (CLV, plakáty, letáky, MHD). V případě dotazů se lidé budou moci obrátit na koordinátora projektu (tvorimezlin@zlin.eu).
 3. Komunikační kampaň zajišťuje pracovník oddělení tiskového ve spolupráci s koordinátorem projektu.

Článek 8 - Základní podmínky akceptovatelnosti podaného návrhu

 1.  Návrh může podat každý obyvatel statutárního města Zlína, který v den podání návrhu dovršil 15 let. Za obyvatele statutárního města Zlína se považuje osoba, která na území statutárního města Zlína bydlí, i když zde nemá adresu trvalého pobytu. Navrhovatel může v jednom ročníku projektu Tvoříme Zlín podat návrh pouze jednoho malého projektu a jednoho velkého projektu.
 2. Podmínkou pro přijetí návrhu je, že navrhovatel musí mít alespoň dva „zástupce”, kteří v den podání návrhu dovršili 18 let a jejichž osobní údaje v návrhu poskytne (dále jen „zástupci“). 
 3. Navrhovatel podáním návrhu prohlašuje, že:
  1. zástupci souhlasí se zařazením návrhu na seznam projektů určených k veřejnému hlasování, 
  2. zástupci souhlasí, že budou navrhovatele zastupovat ve všech potřebných záležitostech,
  3. navrhovatel informoval zástupce o předání jejich osobních údajů2 statutárnímu městu Zlínu pro účely administrace a organizace projektu Tvoříme Zlín,
  4. bere na vědomí, že v případě návrhu projektu, který nezvítězí v hlasování, může být v následujících dvou ročnících projektu Tvoříme Zlín, po konzultaci s koordinátorem a v souladu s platnými pravidly projektu Tvoříme Zlín, opětovně podán SMZ jako navrhovatelem po předchozím schválení podání návrhu RMZ.
 4. Projekty jsou zaměřeny na úpravy veřejných prostor „vnitřního Zlína“ (odkaz na podrobnou mapu „vnitřního Zlína“ ZDE). 
 5. Všechny projekty se mohou týkat pouze pozemků či jiného majetku města Zlína, které nejsou dotčeny právním vztahem dalšího subjektu nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka atd.)
 6. Investiční projekt je zaměřen zejména na budování, pořizování či rekonstrukci hmotného majetku.
 7. Projekt nesmí zasahovat do koncepčních a strategických plánů města. Zároveň projekt musí odpovídat platné legislativě a respektovat vizuální styl města. Projektem není návrh směřující ke vzniku, změně nebo zrušení platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce či jiných obecně závazných opatření (např. dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích). Projekt nesměřuje do bytového fondu města.
 8. Realizační náklady projektu nepřesáhnou limit 750 tis. Kč včetně DPH (u malého projektu) a 2 mil. Kč včetně DPH (u velkého projektu).
 9. Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho jedinou položkou.
 10. Přijatelná je pouze obecná rovina nápadu, nikoli konkrétní řešení (dodavatel, copyright aj.). Nemůže se jednat o podnikatelský záměr, který by navrhovateli generoval zisk.
 11. Veškeré případné příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu statutárního města Zlína.
 12. Realizace projektu musí být v kompetenci statutárního města Zlína a jeho organizací. Předpokládaná doba realizace je 12 měsíců včetně přípravných prací, bude-li realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební povolení, tak 24 měsíců. V případě mimořádných událostí/skutečností, které vyvstanou v době realizace, může realizace vítězných projektů přesáhnout 24 měsíců. 
 13. Projekt nebude generovat provozní náklady, které vybočují ze standardní činnosti statutárního města Zlína.
 14. Projekt nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům, skupinám osob či institucím a nesmí poškozovat jejich dobré jméno.

Článek 9 - Náležitosti návrhu

 1. Povinné položky návrhu jsou: 
  1. název návrhu projektu;
  2. datum podání návrhu;
  3. identifikace navrhovatele a dvou zástupců (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, korespondenční adresa, pokud se liší od místa trvalého pobytu, kontaktní e-mail, telefon);
  4. popis návrhu projektu – popis současného stavu a zamýšleného stavu, odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká) a bližší specifikace předkládaného návrhu projektu (výčet všech prvků aj.);
  5. krátká anotace (maximálně 200 znaků vč. mezer) sloužící především k propagaci na webu a v médiích, tj. k získání hlasů potřebných pro realizaci návrhu projektu;
  6. fotodokumentace současného stavu;
  7. ilustrační obrázek, určený k prezentaci návrhu projektu na webu (navrhovatel musí mít k obrázku autorská práva nebo být přímo jeho autorem); 
  8. očekávaná finanční náročnost;
  9. přesné místo realizace návrhu projektu (nejlépe GPS souřadnice) a prostorové požadavky; v případě investičního projektu rovněž mapa a situační nákres místa, kde se má projekt realizovat nebo informaci o jeho návaznosti na místo ve vybrané místní části „vnitřního Zlína“.
 2. Nepovinné položky návrhu jsou: 
  1. další grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.);
  2. referenční projekty / inspirace;
  3. předběžný položkový rozpočet.
 3. Elektronické podání návrhu bude možné prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce www.tvorimezlin.cz  nebo e-mailem koordinátorovi projektu (tvorimezlin@zlin.eu).
 4. Návrh bude možné odevzdat i v papírové podobě pro navrhovatele bez přístupu k počítači.  V tom případě bude možné návrh doručit poštou na adresu statutární město Zlín, Odbor kanceláře primátora, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín“  v uzavřené obálce s označením „Návrh: Tvoříme Zlín“.

Článek 10 - Evaluace a úpravy podaných návrhů

 1. Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude projekt předán k obsahové kontrole zástupcům jednotlivých odborů a oddělení zapojených v pracovní skupině. Pracovní skupina provede kontrolu splnění stanovených pravidel dle čl. 8. Posuzováno bude technické řešení, soulad s právními předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (Návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu. Posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky potřebné pro realizaci návrhu). Po kontrole návrhu bude vyhotoven zápis o výsledku evaluace s komentářem. 
 2. V případě, že je návrh vypracován v souladu s těmito pravidly (zejména základními podmínkami akceptovatelnosti podaného návrhu uvedenými v článku 8 pravidel) a návrh splňuje kritéria pro jeho realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování. Jedná-li se dle pracovní skupiny o návrh v rozporu s těmito pravidly, který nesplňuje kritéria pro jeho realizaci a tyto nedostatky nelze dodatečně odstranit jeho úpravou, rozhodne pracovní skupina o odmítnutí návrhu a návrh nebude zařazen na seznam projektů určených k hlasování. V případě, že návrh není v souladu s těmito pravidly a jeho nedostatky či nesrovnatelnosti jsou pracovní skupinou vyhodnoceny jako odstranitelné, vyzve koordinátor projektu navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne odeslání písemné výzvy navrhovateli. V případě neodstranění nedostatků návrhu v uvedené lhůtě rozhodne pracovní skupina o odmítnutí návrhu a návrh nebude zařazen na seznam projektů určených k hlasování.

Článek 11 - Hlasování

 1. Průběh hlasování
  1. Garantem hlasování je externí dodavatel.
  2. Hlasování o projektech, které splní všechny podmínky dle pravidel projektu Tvoříme Zlín, bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace, která umožní jednotlivým projektům udělit pozitivní nebo negativní hlas. 
  3. Hlasující bude mít více hlasů (v závislosti na celkovém počtu návrhů). Počet hlasů, který budou moci hlasující využít, bude upřesněn před zahájením hlasování.  Negativní hlas je podmíněn udělením dvou hlasů pozitivních. 
  4. Hlasující nemusí využít všechny přidělené pozitivní hlasy. Negativní hlas nemusí být udělen vůbec.
  5. Pro hlasování o projektech bude použita online aplikace vytvořená externím dodavatelem. Za nastavení algoritmu hlasování a administraci systému odpovídá externí dodavatel.
  6. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, přičemž jednomu projektu lze přidělit maximálně jeden hlas.
  7. Hlasování se mohou zúčastnit všichni obyvatelé statutárního města Zlína, kteří nejpozději v poslední den hlasování dovršili 15 let.
  8. Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. Hlasujícím bez přístupu k internetu a/nebo mobilnímu telefonu bude umožněno hlasovat s asistencí pracovníků Městského informačního a turistického střediska v budově radnice města Zlína a v kancelářích místních částí města Zlína s asistencí příslušného pracovníka kanceláře. Hlasování pro hlasující bez přístupu k internetu a/nebo mobilnímu telefonu bude možné pouze v úředních hodinách uvedených pracovišť.
 2. Vyhodnocení hlasování
  1. Po skončení hlasování bude vytvořen výsledkový žebříček malých projektů a výsledkový žebříček velkých projektů. Projekty budou seřazeny podle počtu získaných hlasů. Garantem zpracování výsledků je externí dodavatel.
  2. Na základě vytvořených žebříčků dojde k rozdělení finančních prostředků, a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání přidělených financí.
  3. Pokud projekt obdržel mnoho kladných hlasů a umístil se na předních příčkách výsledkového žebříčku, ale získal více hlasů záporných než kladných, nebude realizován. V tomto případě se bude realizovat projekt, který v žebříčku následuje jako další v pořadí.
  4. Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v žebříčku, RMZ rozhodne, zda navýší celkový rozpočet projektu Tvoříme Zlín tak, aby následující návrh v žebříčku bylo možné zrealizovat. Pokud RMZ navýšení rozpočtu neschválí, bude se realizovat takový následující návrh, který bude možné pokrýt zbývající finanční částkou, avšak pouze za podmínky, že tento návrh získal více hlasů kladných než záporných. 
  5. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, bude se realizovat ten, který má nižší rozpočet, a při stejné výši rozpočtu, pak ten, který získal nižší počet negativních hlasů.
  6. Výstupem vyhodnocení hlasování bude seznam vítězných projektů určených k realizaci v následujícím kalendářním roce včetně přidělených finančních prostředků.

Článek 12 - Zveřejnění vítězných projektů a vyhodnocení PaR

 1. Na základě výsledků hlasování je sestaven seznam vítězných projektů určených k realizaci. Seznam vítězných projektů bude uveřejněn na webových stránkách www.zlin.eu, www.tvorimezlin.cz, na Facebookovém profilu města Zlína a projektu Tvoříme Zlín, v tištěných médiích statutárního města Zlína.
 2. Projekty určené k realizaci se stávají projekty participativního rozpočtu pro následující kalendářní rok.
 3. Vyhodnocení zrealizovaného ročníku participativního rozpočtu proběhne společně s navrhovateli a také v rámci pracovní skupiny. Zřetel bude brán rovněž na případné připomínky doručené v elektronické nebo listinné podobě přímo obyvateli statutárního města Zlína. Návrhy a připomínky budou přijímány koordinátorem projektu.
 4. Na základě připomínek a hodnocení může Rada města Zlína rozhodnout o případných úpravách projektu Tvoříme Zlín v následujícím roce.

Článek 13 - Realizace vítězných projektů

 1. Orgán obce (Rada města Zlína/Zastupitelstvo města Zlína) schválí přidělení finančních prostředků potřebných na realizaci jednotlivých projektů, které se budou realizovat v následujícím kalendářním roce. 
 2. Vítězné projekty, vybrané obyvateli statutárního města Zlína v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, realizují a administrují příslušné odbory Magistrátu města Zlína. Současně jsou úkoly vztahující se k realizaci projektů přenášeny do zápisu z porady vedoucích odborů řízené tajemníkem Magistrátu města Zlína. Statutární město Zlín zveřejňuje průběžné zprávy o realizaci projektů.
 3. V případě překročení rozpočtu u projektů podaných dle těchto pravidel se projekt nerealizuje, jestliže Rada města Zlína formou rozpočtového opatření nerozhodne o jeho dofinancování a pokračování v realizaci. V případě vyřazení projektu zůstanou finance na účtu projektu Tvoříme Zlín a o jejich případném převodu do dalšího ročníku projektu Tvoříme Zlín rozhodne Rada města Zlína.
 4. Udržitelnost jednotlivých projektů je v kompetenci příslušného (realizačního) odboru dle praxe a zvyklostí Magistrátu města Zlína. O délce udržitelnosti rozhodne příslušný odbor na základě individuálního posouzení. V případě opakovaného vandalismu může být projekt ukončen/odstraněn.
 5. Na realizaci projektu není právní nárok.

Článek 14 - Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Za aktuálnost této směrnice těchto pravidel včetně příloh zodpovídá OKP.
 2. Vedoucí útvaru, pro který jsou tato pravidla závazná, je povinen seznámit všechny podřízené zaměstnance s těmito pravidly, včetně případných pozdějších změn, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce. 
 3. Porušení povinností stanovených těmito pravidly bude posuzováno jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
 4. Rada města Zlína může z těchto pravidel schválit výjimku. 
 5. OKP předkládá RMZ ke schválení výjimku z těchto pravidel. 
 6. Jsou-li v těchto pravidlech zmiňovány právní, interní nebo jiné předpisy, jedná se vždy o jejich aktuálně účinné znění nebo předpisy, jimiž byly nahrazeny.

Článek 15

 1. Pravidla projektu „Tvoříme Zlín“ č. 4/PR/2020 se zrušují.
 2. Schváleno usnesením RMZ č. 69/3R/2022 z 14. 2. 2022.
 3. Změna č. 1 těchto pravidel byla schválena usnesením RMZ č. 101/5R/2023 ze dne 6. 3. 2023.
 4. Tato pravidla nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1. 3. 2022. Změna č. 1 těchto pravidel nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 1. 4. 2023. 

Použité zkratky

MMZ –  Magistrát města Zlína 

MPZ Městská policie Zlín

OKP – Odbor kanceláře primátora

OS – organizační složky

PaR – participativní rozpočet/rozpočtování

RMZ – Rada města Zlína

SMZ – statutární město Zlín

 


1 přidělené finanční prostředky nejsou určeny na neinvestiční dotace na činnost občanských sdružení – možnost žádat o dotace z příslušných fondů SMZ

2 viz čl. 9 odst. 1 písm. c)

Potřebujete poradit?

Kontaktujte koordinátora projektu na e-mailu tvorimezlin@zlin.eu.

Kontakt:

Statutární město Zlín

Odbor kanceláře primátora

Adresa: Zarámí 4077, 760 01  Zlín, kanc. č. 204

Kontaktní osoba: Kateřina Jurášová, koordinátorka projektu – participativní rozpočet

Tel. číslo: 577 630 205

E-mail: tvorimezlin@zlin.eu

Facebook: https://www.facebook.com/tvorimezlin/

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Zlín, tvorimezlin@zlin.eu

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Zlín, tvorimezlin@zlin.eu