Participativní rozpočet města Chrudim

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
chrudim-mobil2

Máte nápad, jak zlepšit naše město či místní část? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, instalovat lavičku, opravit sochu či kapličku či opravit chodník? Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. 

Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do participativního rozpočtování v Chrudimi a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany.

Participativní rozpočet (dále jen PaRo) je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu města. 

Občané mají možnost každoročně navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do realizace vítězných projektů. 

Harmonogram participativního rozpočtu města Chrudim
 • 1. Zahájení informační kampaně

  leden – únor 2022

 • 2. Vyhlášení

  březen 2022

 • 3. Sběr projektů, konzultace

  březen – červen 2022

 • 4. Ukončení příjmu projektů

  30. června 2022

 • 5. Posouzení jednotlivých projektů za strany MěÚ, PS PARO

  červenec – září 2022

 • 6. Vystavení přihlášených projektů ve veřejném prostoru

  říjen 2022

  (představení přihlášených projektů – veřejné projednání)

 • 7. Veřejné hlasování

  říjen – listopad 2022

 • 8. Vyhlášení výsledků

  prosinec 2022

 • 9. Vyhlášení výsledků, zahájení kampaně na rok 2023

  únor 2023

  (v rámci Desatera problémů města Chrudim 2023)

 • 10. Zahájení realizace vítězných projektů a vyhlášení na rok 2024

  březen 2023 – případně 2024

  (zpracování projektové dokumentace, stavební povolení, výběrové řízení na realizaci, realizace)

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. Kladné hlasy mohou být rozloženy mezi jednotlivé finální projekty, ale mohou být stejně tak přiřazeny oba k jednomu projektu. Záporný hlas můžete udělit projektu, který byste vy, jako hlasující, nechtěli podpořit. Udělení záporného hlasu není povinné.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Projekty ke hlasování

Projekt č. 1: Dětské hřiště Medlešice (doplnění hracích prvků v prostoru před pivovarem)

Cílem projektu je vytvořit bezpečnou sportovně-relaxační zónu pro starší děti a tím zkvalitnit možnost využití stávající hřiště i pro děti mladší.

Stávající dětské hřiště v Medlešicích je situováno do zvýšené plochy za sportovní hřiště u pivovaru Medlešice. Děti zde mají k dispozici kolotoč, dvě houpačky a hrad se skluzavkou. Tyto prvky jsou sice určeny dle provozního řádu dětem až do věku 14 let, nicméně vzhledem ke svým nárokům na pohybovou zdatnost a kreativitu jsou využívány dětmi cca max. do 10 let. 

Obecně lze konstatovat, že místo hřišť a přilehlých ploch plní funkci „návsi“, kdy prostor před pivovarem je důležitým komunitním místem obce. Setkává se zde velké množství lidí, protože se zde pořádají různé akce a místní komunikace vedoucí směrem na Chrudim pak přechází v cyklistickou stezku, jenž je oblíbená zejména „in-line bruslaři“. Pivovar láká k zastavení jak pěší, cyklisty i in-line bruslaře, které často doprovází děti. 

Na stávajícím dětském hřišti se pak mísí děti předškolního a školního věku, kdy starší děti sice na hřišti pobývají, protože nemají jiný prostor a v případě využití hracích prvků vytlačují svoji hrou děti mladší. Vzhledem k tomu, že sousední plochu pozemku je možné považovat jako možnou rozvojovou plochu v dané lokalitě, je navrženo umístěním hracích prvků primárně pro starší děti, oddělit od sebe skupiny starších a mladších dětí tak, aby se navzájem neomezovaly.

V projektu je navrženo doplnění stávajícího veřejného prostoru o 2-3 hrací prvky pro větší děti tj. věk 10-14 let a zlepšit tak kvalitu trávení volného času jak dětem mladším tak i starším.

Stávající dětské hřiště bude využíváno nadále menšími dětmi a v zelených plochách v prostoru altánku pak bude umístěna „provazová pyramida“ která prověří a posílí tělesnou zdatnost starších dětí a „hnízdo na sloupech“ poslouží jako místo relaxace a odpočinku. Nově vybudovaný prostor pak poskytne prostor, kde budou děti moci trávit svůj volný čas kvalitnějším způsobem a zdokonalit svoji fyzickou zdatnost formou her, které nebudou omezovat mladší dětí.

Umístění projektu: Medlešice, poblíž stávajícího dětského hřiště v prostoru před pivovarem – 15/2 v k.ú.

Předpokládané náklady: 349 388,00 Kč

Projekt č. 2: Dětské hřiště v ulici Husova

Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v sídlišti Husova. Dlouhodobě si zde děti hrají pouze na zarostlém pískovišti a kovové průlezce z dob minulých. Hřiště má být bezpečné, atraktivní, vést k fyzické kondici a navozování sociální vztahů.

Navržená herní sestava obsahuje šestibokou věž se skluzavkou, šikmou lezeckou lanovou sítí, lezeckou stěnou se speciálními chyty, nástupní rampou s příčkami a lanem, šikmým nástupním mostem s lany, a integrovaným žebříkem s nerezovými příčkami. Celou herní sestavu doplní dvojtabule na kreslení a prohazovadlo. Stávající pískoviště bude zakomponováno do herní sestavy. Pro doprovod dětí budou umístěny dvě lavičky.

Uskutečnění projektu uvítají děti i rodiče ze sídliště Husova a přilehlého okolí. Nové kreativní prostředí přispěje ke správnému psychickému i fyzickému rozvoji dětí. Mladé rodiny s dětmi se zde budou moci setkávat a navozovat nové sociální vazby.

Umístění projektu: v ulici Husova, za domem č.p.985 – dle k.ú.  203/2, 202

Předpokládané náklady: 291 427,4 Kč

Projekt č. 3: Habříkova stezka poznání a přátelství

Cílem projektu je vybudování naučné stezky, která propojí dětské hřiště v místní části Chrudimi Topol s Chrudimí (v lokalitě Větrník) a s místní částí Vestcem. Zároveň tak dojde i k propojení dětských hřišť, která se v těchto lokalitách nachází.

Stezka bude obsahovat prvky z oblasti přírody, které svým kvalitním zpracováním a přírodním rázem vhodně zapadnou do krajiny a nebudou jí narušovat. Prvky jsou interaktivní a hravou formou podpoří návštěvníky v tom, jak se sblížit s přírodou, získat k ní vztah a vážit si jí. Vybudováním jednotlivých stanovišť s interaktivními prvky, by vznikl ucelený okruh, na kterém by návštěvníci mohli trávit čas v přírodě, hravou formou získávat informace o jejím bohatství a krásách a zároveň putovat z jednoho hřiště na další. Dojde tak k možnosti rozšíření vztahu k rostlinám a zvířatům, ale i ke vzniku nových přátelství mezi dětmi i dospělými.

V rámci rezervace Habrov je cílem co nejméně zatížit tuto lokalitu, prvky se budeme snažit umístit jen do okrajových částí rezervace. 

Cílem je upozornit na výjimečnost této lokality, jejích biotopů a též celého biokoridoru, ve kterém se nachází. K tomuto účelu budou na okraji biokoridoru umístěny naučné tabule, na kterých budou návštěvníci přátelskou, hravou a vtipnou formou poučeni, jak se chovat v rezervaci, aby nebyla rušena zvířata a nedocházelo k ničení unikátní vegetace, která se zde nachází. Věříme, že zvýšením povědomí návštěvníků a jejich vtažením do života v těchto biotopech, dojde k posílení ohleduplnosti k přírodě a jejím krásám.

V rámci dětského hřiště v Topoli je navrženo několik naučných hracích prvků, které by mohly vhodně rozšířit v loňském roce vysoutěžený projekt Multifunkční lanová loď (zbudovaný v rámci participativního rozpočtu), kterým v Topoli v letošním roce odstartoval projekt dětského hřiště.

Projekt bude přínosný pro děti i dospělé celé Chrudimi, jejích městských částí i blízkého okolí. Poslouží k relaxaci a sportovnímu vyžití v přírodě, prohloubí znalosti v přírodovědné oblasti a zvýší fyzické i duševní zdraví návštěvníků. Zároveň bude přínosný i pro ochranu přírody. Návštěvníci budou hravou formou vtaženi k poznávání krás přírody, ale též k získávání povědomí o její křehkosti. Člověk je přirozenou součástí přírody, ale přitom se jí čím dál víc vzdaluje. Proto bychom rádi k ní děti i dospělé přivedli zpět. Právě příroda a neutuchající dětská zvědavost jsou naší největší inspirací.

Umístění projektu: propojení lokalit Topol, Vestec, Chrudim

Interaktivní prvky, naučné tabule a směrovky by byly umístěny na pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví města Chrudim

Předpokládané náklady: 494 812,56 Kč

Projekt č. 4: Doplnění dětských prvků k hřišti U Stadionu

Cílem projektu je vytvoření dětského hřiště pro cílovou skupinu dětí předškolního věku. 

Projekt jsme vytvořili, protože máme problém v Chrudimi najít hřiště, kde se zabaví i menší děti. Hřiště na sídlišti by tedy mělo přilákat maminky s dětmi různého věku. 

Hřiště by měly tvořit následující prvky: multifunkční sestava hrad s klouzačkou, houpačka koník, závěsná houpačka pro malé děti a pružinová houpačka. Hřiště bude doplněno lavičkami a odpadkovým košem.  

Umístění projektu: sídliště U Stadionu,  u panelového domu č. 742, půlkruh s palisádami – k.ú. 1798/2

Předpokládané náklady: 441 761,1 Kč

Projekt č. 5: Vybudování dětského hřiště u Sme Cafe

Cílem projektu je prostřednictvím participativního rozpočtu vybudovat pěkné místo pro děti v části U Stadionu před Sme Cafe, kde je posezení a kavárna s pekařstvím. 

Díky stromu a jeho kořenovému systému se nedají zabudovat dětské prvky přímo do čtverce, který je přímo před prodejnou. Proto jsme zvolili místo, kde dětské hřiště vybudovat lze. Místo je větší, a proto může být nabídka prvků pestřejší. 

Hřiště bude tvořeno sestavou se kluzavkou a houpacím hnízdem, přelízkou stan s lezeckými úchyty a malým pískovištěm. Bude také doplněno lavičkou a odpadkovým košem. 

Chceme vytvořit místo, které bude bezpečné a zároveň tím oživíme prostory v sídlišti U Stadionu u Sme Cafe. 

Umístění projektu: sídliště U Stadionu,  u panelového domu č. 742, půlkruh s palisádami – k.ú. 1798/2

Předpokládané náklady: 451 632,3 Kč

Projekt č. 6: Venkovní tělocvična v místní části Markovice

Cílem projektu je vybudování workoutové sestavy a čtyř fitness strojů v Markovicích, ulici Janderova.

Díky participativnímu rozpočtu z roku 2021 se podařilo na parcele č. 3245/34 vybudovat dětské hřiště. Společně s venkovní tělocvičnou, která by obsahovala workoutovou sestavu California včetně dopadové plochy doplněnou o 4 fitness stroje by tak vzniklo plnohodnotné vyžití pro všechny věkové kategorie na jednom místě. Venkovní tělocvična by zajistila místo pro sportovní vyžití a zlepšení fyzické zdatnosti. Je navržena tak, aby si každý příchozí našel sobě přiměřenou fyzickou aktivitu a mohl tak trávit aktivně čas na čerstvém vzduchu. Projektem chceme podpořit zdravý životní styl a navrácení obyvatel k fyzické aktivitě po době covidových restrikcí. V blízkém okolí se podobný areál, kde by bylo možné najít různorodé prvky na jednom místě nenachází. Proto najde velké využití pro obyvatele Markovic i okolí.

Projekt bude přínosný pro všechny sportovce i nesportovce z Markovic a okolí. Díky těsné blízkosti dětského hřiště projekt ocení rodiče a prarodiče, kteří budou moci spojit hlídání dětí na hřišti se cvičením a protažením celého těla. Venkovní tělocvičnu budou moci využít i chrudimáci, kteří do Markovic zamíří na víceúčelové hřiště a zapojí ji tak do svého cvičebního plánu. Každý týden na hřišti probíhá kroužek malých hasičů. I oni by tak mohli venkovní tělocvičnu zařadit do svých rozcviček.

Umístění projektu: Chrudim, místní část Markovice, ulice Janderova, par.č. 3245/34 KÚ Chrudim

Předpokládané náklady: 493 469 Kč

Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim

1. Finanční částka

 • Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Chrudim, která bude v rámci Participativního rozpočtu (dále PaRo) určená na realizaci vítězných návrhů občanů, bude ve výši max. 1. 500 000 Kč. 
 • Návrhy mohou být podány v kategorii malých projektů do max. výše 500.000 Kč včetně DPH. 
 • Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné částky PaRo. 

2. Návrhy projektů

Podporovány budou tyto návrhy projektů: 

 • Projekt musí mít lokální charakter (město Chrudim včetně místních částí – Medlešice, Vlčnov, Vestec, Markovice, Topol), musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšný. 
 • Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu. 
 • Musí být realizován na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Chrudim. 
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města Chrudim. 
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro projekt. 
 • Navrhovatel navýší každý návrh o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy. 
 • Celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu. 
 • Projekty musí být v souladu se zákony, platným Územním plánem města, Regulačními plány, koncepčními a strategickými dokumenty města – www.chrudim.eu. 

Podporovány nebudou tyto návrhy projektů: 

 • Měkké projekty – akce, aktivity, slavnosti, festivaly, organizování volného času apod. 
 • Návrhy týkající se úprav, které nejsou na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Chrudim. 
 • Projekty, které si například žádají změnu územního plánu apod. 
 • Nebudou podporovány projekty, které již jsou zařazeny do Akčního plánu rozvoje města Chrudim na daný rok. Tyto dokumenty jsou dostupné na bit.ly/ZMRozvoj a https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie
 • Projekty, které by podporovaly komerční aktivity. 
 • Projekty, které by vyžadovaly přímé poskytování finančních prostředků. 
 • Projekty, jejichž doba přípravy by přesáhla 24 měsíců – po ukončeném veřejném hlasování. 
 • Projekty, jejichž doba fyzické realizace by přesáhla 12 měsíců. 

3. Způsob podání návrhu projektů

Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly: 

 1. Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Chrudimi. 
 2. Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení alespoň 15 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří podporu s podáním projektu (viz příloha 2 – podpisový arch). 
 3. Každý občan může podat maximálně 2 návrhy. 

Náležitosti podání návrhů: 

 1. Návrh se podává elektronicky nebo písemnou formou na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Formulář obsahuje identifikaci navrhovatele, kontakty, název projektu, odůvodnění, popis projektu, cíl projektu, cílovou skupinu, dobu realizace projektu apod. K formuláři s návrhem je nutno přiložit: 
  1. podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu 15 dalších obyvatel ve věku starších 15 let (příloha č. 2), 
  2. ilustrační fotografie/obrázek, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva, 
  3. mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat, 
  4. předpokládané realizační náklady (viz příloha č. 3), 
  5. předpokládané roční náklady na provoz a údržbu (viz příloha č. 3), 
 2. Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách města www.chrudim.eu nebo v tištěné podobě na kontaktním místě – město Chrudim, Resselovo náměstí 77, kancelář č. 216 – 2. patro, Zdravé město a MA 21. 
 3. Ověření majetkoprávních vztahů s určením parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 4. Koordinátor PaRo provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 občanů města Chrudim starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován. 
 5. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 10 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e mailu. 
 6. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut. 

4. Zhodnocení návrhů občanů

 1. Návrhy budou hodnoceny následovně: 
  1. po formální kontrole návrhu koordinátorem PaRo bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům MěÚ Chrudim (odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odbor dopravy, odbor životného prostředí, odbor investic, odbor finanční, odbor správy majetku, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče) 
  2. příslušné odbory MěÚ Chrudim provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu. Převážně se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to zejména: 
   • realizace je v kompetenci města Chrudim 
   • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Chrudim 
   • rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám 
   • město Chrudim je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh 
   • projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty 
 2. Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na: 
  1. realizovatelné v podobě navržené autorem 
  2. realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti) 
  3. nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav 
 3. O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v návrhu. 
 4. V případě neúplně podaných projektů je koordinátor PaRo odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat návrh s odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným. 
 5. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy. 

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 1. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejných setkání. Tato setkání budou sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Chrudim k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy. 
 2. Veřejná setkání se budou konat ve vhodných prostorách občanské vybavenosti, ve všední dny v odpoledních hodinách. 
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PaRo spolupráci s pracovní skupinou pro PaRo. Průběh veřejných setkání nabídne účastníkům především: 
  1. představení jednotlivých návrhů jejich autory – doba prezentace max.10 minut 
  2. představení stanovisek pracovníků odborů MěÚ k jednotlivým návrhům, 
  3. diskuzi nad jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu. 
 4. V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. 
 5. Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích. 
 6. Všechny realizovatelné návrhy zařazené do hlasování budou prezentovány stejným způsobem. Minimálně budou zveřejněny na webových stránkách PaRo, webu a FB města Chrudim. 

6. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Pravidla pro hlasování: 
  1. hlasování se zúčastní občané, kteří žijí nebo pracují na území města Chrudim, 
  2. hlasovat bude možné pouze elektronicky pomocí Mobilního rozhlasu, 
  3. podle počtu přihlášených projektů bude zvolena metoda hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu, 
  4. hlasující může hlasovat pouze jednou. 
 2. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem: 
  1. platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito pravidly, 
  2. sečtou se, příp. odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, 
  3. na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, v případě stejného počtu hlasů bude rozhodovat nižší počet záporných hlasů, v případě rovnosti záporných hlasů rozhodne los. 
 3. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují: 
  1. počet platných hlasů, 
  2. počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy. 
 4. O tom, které návrhy budou realizovány, se rozhoduje v hlasování a celková částka bude použita právě na tolik návrhů, které nepřesáhnou svými náklady navrhovaný rozpočet. 
 5. V průběhu hlasování budou k dispozici tzv. „hlasování za asistence“ na Turistickém informačním centrum na Resselově náměstí, Městské knihovně , Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici, Klientském servisu na MěÚ Pardubická 67. 

7. Realizace vítězných návrhů

 1. Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu. 
 2. Vítězné návrhy projektů budou předloženy radě města a zastupitelstvu města ke schválení a následně na příslušné odbory MěÚ Chrudim k realizaci. 
 3. Seznam vítězných návrhů bude zveřejněn na www.chrudim.eu. 
 4. Odbory MěÚ Chrudim úzce spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci. 
 5. Na realizaci není právní nárok. Proti rozhodnutí není odvolání. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu. 
 6. V případě vzniku vícenákladů nad hranici 15 % může být realizace projektu zastavena. 

Konečné pořadí projektů v roce 2020:
 • 1. Venkovní tělocvična v místní části Topol

  V současné době chybí v městské části Topol možnost sportovní a fyzické aktivity, která by podpořila fyzický a duševní vývoj občanů obce Topol. V budoucnosti se má vybudovat na návsi dětské hřiště, které bude vyžitím pro malé děti. Chtěli bychom ale uspokojit i potřeby starších dětí, dospívajících, dospělých i senioru. V tomto ohledu se jako nejvhodnějším řešením jeví venkovní tělocvična, která by vznikla v sousedství dětského hřiště. Venkovní tělocvična by tak dala možnost plnohodnotně využít volného času a zlepšit si zároveň zdraví.

  Umístění projektu
  parcelní číslo 382/1 – náves Topol, před odbočkou na Vejvanovice

  Předpokládané náklady projektu
  492 532 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 4: Venkovní tělocvična v místní části Topol

  Video z otevření
  Otevření nového hřiště s chodníkovými hrami u Speciální ZŠ v Chrudimi – YouTube

 • 2. Venkovní hřiště - hry na chodníku

  Poskytnout veřejnosti a školám prostory ke smysluplnému, tvořívému a bezpečnému pobytu v centru města. Na stávající povrch specializovaná firma nakleslí odolnými barvami hry pro rozvoj rozumových, smyslových dovedností a pohybových aktivit.

  Umístění projektu
  okolí Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228

  Předpokládané náklady projektu
  163 031 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 3: Venkovní hřiště – hry na chodníku

  Video z otevření
  Otevření nového hřiště s chodníkovými hrami u Speciální ZŠ v Chrudimi – YouTube

 • 3. Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim

  Autobusová zastávka se nachází v ulici Malecká v obci Chrudim v blízkosti přírodní památky Ptačí ostrovy. Lokalita je chráněna pro své vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště a mimořádné havraní kolonie. Součástí chráněného území je městský park Střelnice. Současný stav zastávky je zanedbaný a esteticky neatraktivní. Smyslem záměru revitalizace je vytvoření atraktivního pojetí funkční stavby, která do území přinese zkvalitnění veřejného prostoru, zlepšení mikroklima ulice a nabídne uživatelům informační složku pojednávající o přírodní památce Ptačí ostrovy. Architektonická koncepce záměru je založena na otevření původního půdorysu čekárny a vytvoření nového zastřešení inspirovaného blízkou přírodní památkou. Zastřešení je koncipováno jako lomená plocha z ocelo-dřevěné konstrukce s extenzivní skladbou zeleně evokující origami ptáka. Místo ocelo-dřevěné konstrukce lze alternativě zvolit litý beton. Východní a jižní stěna objektu zastávky bezprostředně sousedící s pozemky rodinných domů budou obnoveny. Vnitřní prostor zastávky bude vedle informací dopravního podniku obsahovat informace o přírodní památce vč. grafických prvků (např. siluety ptáků apod.) a bude vybaven jednoduchými betonovými sedacími prvky.

  Umístění projektu
  Malecká ulice – Na Pumberkách

  Předpokládané náklady projektu
  496 100 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 1: Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim

 • 4. Veřejné griloviště


  Cílem projektu je využít veřejný prostor pro příjemně strávený čas. Možnost setkávání s přáteli a v budoucnu možnost vybudování dětského hřiště. Cílem projektu je využít veřejný prostor pro příjemně strávený čas. Možnost setkávání s přáteli a v budoucnu možnost vybudování dětského hřiště.  

  Umístění projektu
  malý parčík za stadionem MFK, ulice Koželužská

  Předpokládané náklady projektu
  499 000 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 2: Veřejné griloviště

Konečné pořadí projektů v roce 2021:

1. MÍSTO

Projekt č. 2: Dětské hřiště Chrudim – Markovice – bude realizováno

Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v místní části Markovice, ulice Janderova.

Aktuálně je v Markovicích dětské hřiště v ulici Růžová, které je bohužel na hranici své životnosti. Na tomto pozemku již nemůže být nové hřiště umístěno z důvodu svažitého pozemku a požadovaných norem na dopadové prvky kolem jednotlivých herních prvků, které by se na stávající pozemek nevešly.

Jako nejvhodnější lokalita pro výstavbu hřiště se nabízí volný pozemek v těsné blízkosti kulturního domu. Pozemek navazuje na stavební pozemky vybudované městem Chrudim v roce 2017 a je v územním plánu vymezen jako občanská vybavenost. Občané určitě uvítají, že je pozemek u zastávky MHD a současně v blízkosti parkovacích míst pro automobily.

Na hřiště byly vybrány herní prvky tak, aby zajistily různorodé aktivity co nejširšímu počtu dětí (věžová sestava s klouzačkou + dvě houpačky – jedna pro nejmenší děti a jedna normální, kolotoč, houpací lávka, dvě pružinová houpadla, houpací hnízdo, multifunkční stěna). Pro doprovod dítěte byly navrženy společně s prvky dvě lavičky a odpadkový koš, aby se předešlo případnému nepořádku.

V Markovicích se za poslední roky proměnila demografická struktura obyvatel, přibyly dva satelity a nové hřiště by napomohlo ke setkávání obyvatel mezi sebou. Zároveň by dětem vzniklo místo, kde mohou najít nové přátele a parťáky pro každodenní venkovní hraní. Přece jenom, ve dvou a více se to lépe táhne

Pozemek v Janderově ulici je na dohled od kulturního domu, kde probíhá veškeré setkávání obyvatel. SDH Markovice je velmi činorodé v pořádání již tradičních a vyhlášených akcí, které jsou hojně navštěvované nejen místními, ale obyvateli z celé Chrudimi a blízkého okolí. Všem těmto návštěvníkům by bylo nové hřiště k dispozici a dělalo by tak radost velkému počtu dětí.

Předpokládané náklady: 499.400 Kč

Umístění projektu: Parc.č. 3245/34,KÚ Chrudim, ulice Janderova, Chrudim – Markovice

Video k projektu

2. MÍSTO

Projekt č. 5: Lanová loď – multifunkční herní prvek v místní části Topol – bude realizováno

Cílem tohoto projektu je vybudování dětského hřiště v místní části Topol. 

Dlouhodobě chybí v místní části Topol dětské hřiště, které by poskytlo možnost vyžití pro malé děti. V minulosti v Topoli dětské hřiště bylo, ale postupně chátralo a přibližně již 20 let zde není a místní obyvatelé si velmi přejí, aby tu opět bylo. 

V loňském roce se nám podařilo v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu vysoutěžit projekt venkovní tělocvičny, jejíž realizace bude probíhat v letošním roce. Venkovní tělocvična poskytne možnost pro sportovní a fyzickou aktivitu starších dětí, dospívajících, dospělých a seniorů. A my bychom rádi zajistili i vyžití pro ty nejmenší, a proto přicházíme s multifunkčním herním lanovým prvkem „Lanová loď LP170KB“ od firmy Bonita Group Service s.r.o., jehož umístění jsme navrhli v sousedství venkovní tělocvičny. Tento multifunkční prvek jsme vybrali, protože je bezpečný pro malé děti, ale zároveň dokáže poskytnout spoustu zábavy i starším dětem. Jeho výběr jsme též konzultovali se Správou městské zeleně, a pokud by se nám podařilo v rámci participativního rozpočtu herní prvek vysoutěžit, vznikla by tak větší část dětského hřiště a v budoucnosti by z obecního rozpočtu již stačilo dofinancovat drobnější prvky (houpačky, kolotoč, …)

Propojením multifunkčního lanového prvku a venkovní tělocvičny by tak vznik ucelený komplex pro plnohodnotné trávení volného času všech věkových kategorií.

Projekt bude přínosný především pro malé a větší děti městské části Topol. Přínosem by ale mohl být i pro děti ostatních částí Chrudimi a sousedních obcí, které spolu se svým doprovodem využívají pravidelně stezku mezi Chrudimí a Topolí k pěším procházkám nebo cyklistickým vyjížďkám.

Dětské hřiště ocení i rodiče a prarodiče dětí, kteří mohou spojit hlídání svých ratolestí s možností si protáhnout tělo ve venkovní tělocvičně. 

Velkým přínosem by bylo též vytváření a udržování sociálních vazeb dětí ale i dospělých, které by byly plně realizovány na čerstvém vzduchu a přispívaly tak k jejich duševnímu a fyzickému rozvoji.

Uskutečnění projektu by přivedlo život na veřejné prostranství obce Topol a přispělo tak ke sdružování občanů všech věkových kategorií.

Dětské hřiště by doplnilo venkovní tělocvičnu a zároveň by zvelebilo veřejné prostranství v místní části Topol a zvýšilo by tak její atraktivitu i atraktivitu celé obce Chrudim.

Předpokládané náklady: 448 565 Kč

Umístění projektu: p.p.č. 382/1 k.ú. Topol v sousedství venkovní tělocvičny

Video k projektu

3. MÍSTO

Projekt č. 4: Vraťme ptačí zpěv do města! – bude realizováno

Cílem projektu je rozmístit do vhodných míst s dostatkem veřejné zeleně budky pro pěvce a netopýry.  V posledních letech je mezi laickou veřejností stále oblíbenější pozorování drobného ptactva, ať na krmítkách nebo v době hnízdění. Drobní pěvci nám poslechově zpříjemňují život ve městě, jsou užiteční, protože se živí hmyzem nebo sbírají různé plané plody a semena. O netopýrech ve městech téměř nevíme, ale jejich spotřeba hmyzu je veliká. Ptáci spolu s netopýry přispívají k biologické ochraně dřevin rostoucích ve městech a přispívají k udržení jejich dobrého zdravotního stavu.

V rámci projektu by se mělo rozmístit celkem 136 kusů budek tří typů – sýkorníky (117 ks), špačníky (13 ks) a netopýrníky (6 ks). Budky by měly být vyvěšeny na devíti vymezených lokalitách: Městský park, sídliště Leguma, sídliště Rozhledna, sídliště U Stadionu, Palackého třída, Klášterní zahrady a Školní náměstí, Michalský park, sídliště Stromovka, park Střelnice. Jednotlivé budky budou označeny inventárním číslem a zaměřeny pomocí GPS. Každý rok budou kontrolovány a bude vyhodnocována obsazenost. Dále budou vyčištěny, popř. opraveny, tak aby byly připraveny do další hnízdní sezóny. Rozmístění je vhodné provést v podzimních a zimním období (září – únor). Na jaře a především na podzim budou budky pravidelně čištěny, kontrolována obsazenost, popř. budou budky doplněny (v případě ztráty nebo zničení budky) nebo převěšeny (v případě dlouhodobé neobsazenosti budky). Bude sledována obsazenost budek nejen ptáky, ale i drobnými savci a blanokřídlých hmyzem. V každém roce bude zpracována zpráva, která bude předána Městu Chrudim, ale především budou tato data použita pro popularizaci a další vzdělávání veřejnosti. Pro zvýšení atraktivity lokalit pro hnízdící druhy projekt počítá s umístěním pěti samonásypných krmítek. Projekt počítá i s instalací celkem 4 informačních panelů s informacemi o projektu, jeho cílech a druzích ptáků, kteří budky využívají.

Předpokládané náklady: 206 317,- Kč

Umístění projektu: Byly vymezeno celkem devět lokalit s veřejnou zelení na městských pozemcích 

1) Městský park

2) sídliště Leguma

3) sídliště Rozhledna

4) sídliště U Stadionu

5) Palackého třída

6) Klášterní zahrady a Školní náměstí

7) Michalský park

8) sídliště Stromovka

9) park Střelnice

Pro umístění informačních tabulí jsou navrženy lokality: 

Městský park, Michalský park, park Střelnice a sídliště U Stadionu.

Video k projektu

4. MÍSTO

Projekt č. 1: Dětské herní prvky na Střelnici – bude realizováno

Cílem projektu je vytvořit novou aktivitu pro menší děti, pomocí níž by atraktivním způsobem přiblížil vybraná témata a místa v parku jakými je kaplička se studánkou, fauna, flóra a podzemní voda spojená s existencí travertinů.

Přírodní památka Ptačí ostrovy je zároveň velkým a hojně navštěvovaným parkem. Park Střelnice využívají ve velké míře rekreační běžci, pejskaři a hlavně rodiny s dětmi. Vyjma přírodního charakteru však v parku zcela chybí jakákoliv aktivita právě pro menší děti, tedy jednu z hlavních skupin návštěvníků.

Projekt se skládá z pěti základních herních prvků ve formě stojanových systémů. Jedná se o jeden směrovník se základními informacemi a „kukátky“ pro směrování návštěvníka na další místa. Směrovník bude vytvořen ze silnějšího akátového kůlu s otvory s možnou kombinací kovu.

Dále se jedná o čtyři informačně herní segmenty – stojany. Ta prezentují následující témata: fauna (obrysy ptáků), flóra (listy stromů), geologie (travertinové kaskády), historie (kaplička a pramen). Každý segment je přizpůsoben danému tématu. 

Dva menší segmenty (siluety listů a ptáků) budou mít výšku cca 120 až 140 cm, formát desky cca 40 x 70 cm nebo 50 x 80 cm, naležato, masivní dřevo, prořezávané tvary.

Dva větší segmenty budou mít výšku 120 až 140 cm, formát desky 60 x 120 cm, masivní dřevo, v případě geologie vrstvené dřevo s dráhami pro kuličku, možná i krátký tunel.

Segmenty jsou zamýšleny tak, aby nesloužili pouze jako informační zdroj, ale aby je bylo možné využít i k herním aktivitám.

Textová složka bude na jednotlivé segmenty vyřezána či vypálené dle zvolené technologie. Objekty tedy nebudou dodatečně osazeny žádnou další cedulkou.

Projekt přináší novou nabídku především pro menší děti, tedy přibližně od 3 do 10 let. Prvky budou svým pojetím nejen popisné, ale i vzdělávací a zároveň se snaží o maximální interaktivitu dle nastavených limitů na tuto lokalitu. 

Cílová skupina si zároveň nebudou pouze hrát, ale hrou se bude vzdělávat o daných tématech. Zatraktivnění parku může vézt obecně ke zvýšení jeho návštěvnosti. Množství a charakter prvků by však neměl vézt k přetížení lokality.

Vedlejší přínos mohou mít prvky na příklad pro lektorované skupiny v rámci aktivit některé z ekovýchovných organizací působících na území města Chrudim. Zapracování nových prvků do těchto programů je však plně v kompetenci těchto organizací.

Předpokládané náklady: 191.000 Kč

Umístění projektu: Park Střelnice

Video k projektu

5. MÍSTO

Projekt č. 3: Dětské hřiště sídliště Topolská – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je vybudování dětského hřiště v sídlišti Topolská a provedení vhodné úpravy štěrkové plochy pro dopadové podložky pod lezecké sestavy, nainstalovat hrací prvky, lavičky, odpadkové koše.

Toto sídliště je ohraničeno dvěma frekventovanými silnicemi, a proto bychom rádi dětem umožnili si zde bezpečně hrát, aniž by museli přecházet, zvláště pak přes nepřehledný přechod v ulici směrem na Topol. Dále je umístění hřiště plánováno na frekventované cestě od obchodů, kterou využívají obyvatelé dalších částí Chrudimi, a proto by hřiště mohlo být přínosem pro větší okruh dětí. Hřiště je zaměřeno a rozvoj fyzických schopností dětí, na tréning rovnováhy, odolnosti a síly.

Projekt je určen hlavně pro děti školního věku, které v sídlišti nemají místo, kde si hrát. Hřiště podporuje fyzické aktivity, které dětem velmi chybí.

Může být přínosem i pro děti občanů nakupujících v obchodu Albert, protože cesta do obchodu vede kolem plánovaného hřiště. Hřiště by bylo v blízkosti obchodního domu.

Předpokládané náklady: 391.680 Kč

Umístění projektu: Jedná se o štěrkové hřiště na parcele 2364/4 a jeho přilehlé okolí, poblíž Hypermarketu Albert.

Video k projektu

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz