Participativní rozpočet města Chrudim

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
chrudim-mobil2
PaRo Chrudim

Máte nápad, jak zlepšit naše město či místní část? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, instalovat lavičku, opravit sochu či kapličku či opravit chodník? Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. 

Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do prvního ročníku participativního rozpočtování v Chrudimi a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany.

Participativní rozpočet (dále jen PaRo) je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu města.

Občané mají možnost každoročně navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do realizace vítězných projektů.

Harmonogram participativního rozpočtu města Chrudim
 • 1. Zahájení informační kampaně

  leden – únor 2024

 • 2. Vyhlášení

  březen 2024

 • 3. Sběr projektů, konzultace

  březen – červen 2024

 • 4. Ukončení příjmu projektů

  23. 6. 2024

 • 5. Posouzení jednotlivých projektů za strany MěÚ, PS PARO

  červenec – září 2024

 • 6. vystavení přihlášených projektů ve veřejném prostoru a představení přihlášených projektů - veřejné projednání

  říjen 2024

 • 7. Veřejné hlasování

  říjen – listopad 2024

 • 8. Vyhlášení výsledků

  prosinec 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Každý účastník hlasování bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. Kladné hlasy mohou být rozloženy mezi jednotlivé finální projekty, ale mohou být stejně tak přiřazeny oba k jednomu projektu. Záporný hlas můžete udělit projektu, který byste vy, jako hlasující, nechtěli podpořit. Udělení záporného hlasu není povinné.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim

1. Finanční částka

 • Finanční částka vyčleněná z rozpočtu města Chrudim, která bude v rámci
  Participativního rozpočtu (dále PaRo) určená na realizaci vítězných návrhů občanů,
  bude ve výši max.1. 500 000 Kč.
 • Návrhy mohou být podány v kategorii malých projektů od 20.000 Kč do max. výše
  700.000 Kč včetně DPH a požadovaného 10% navýšení.
 • Realizováno bude právě tolik nápadů, které se svými náklady vejdou do vyčleněné
  částky PaRo.

2. Návrhy projektů

Podporovány budou tyto návrhy projektů:

 • Projekt musí mít lokální charakter (město Chrudim včetně místních částí – Medlešice, Vlčnov, Vestec, Markovice, Topol), musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšný. 
 • Úpravy veřejných prostranství či jiného majetku by měly vést k vylepšení stávajícího stavu. 
 • Musí být realizován na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Chrudim.
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města Chrudim.
 • Odhadované náklady na realizaci návrhu nesmí přesáhnout prostředky vyhrazené pro projekt.
 • Navrhovatel navýší každý návrh o 10 % předpokládaných nákladů z důvodu financování možné předprojektové přípravy. 
 • Celkové roční provozní náklady na provoz a údržbu nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu.  
 • Projekty musí být v souladu se zákony, platným Územním plánem města, Regulačními plány, koncepčními a strategickými dokumenty města – www.chrudim.eu.
 • Projekty musí být v souladu s Územní studií veřejných prostranství města Chrudim.  Územní studie veřejných prostranství města Chrudim | Město Chrudim

 

Podporovány nebudou tyto návrhy projektů:

 • Měkké projekty – akce, aktivity, slavnosti, festivaly, organizování volného času apod.
 • Návrhy týkající se úprav, které nejsou na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Chrudim.
 • Projekty, které si například žádají změnu územního plánu apod.
 • Nebudou podporovány projekty, které již jsou zařazeny do Akčního plánu rozvoje města Chrudim na daný rok. Tyto dokumenty jsou dostupné na bit.ly/ZMRozvoj  a https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie 
 • Projekty, které by podporovaly komerční aktivity.
 • Projekty, které by vyžadovaly přímé poskytování finančních prostředků.
 • Projekty, jejichž doba přípravy by přesáhla 24 měsíců – po ukončeném veřejném hlasování.
 • Projekty, jejichž doba fyzické realizace by přesáhla 12 měsíců.

3. Způsob podání návrhu projektů

Podávání návrhů se řídí následujícími pravidly: 

 • Návrh může podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Chrudimi. 
 • Podmínkou pro přijetí návrhu je doložení alespoň 15 podporovatelů starších 15 let, kteří svým podpisem vyjádří podporu s podáním projektu (viz příloha 2 – podpisový arch). 
 • Každý občan může podat maximálně 2 návrhy. 

Náležitosti podání návrhů: 

 1. Návrh se podává elektronicky nebo písemnou formou na předepsaném formuláři (příloha č. 1). Formulář obsahuje identifikaci navrhovatele, kontakty, název projektu, odůvodnění, popis projektu, cíl projektu, cílovou skupinu, dobu realizace projektu apod. K formuláři s návrhem je nutno přiložit: 
  • podpisový arch (či jeho elektronickou kopii) dokládající podporu 15 dalších obyvatel ve věku starších 15 let (příloha č. 2), 
  • ilustrační fotografie/obrázek, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva, 
  • mapu (situační nákres) místa, kde se má návrh realizovat, 
  • předpokládané realizační náklady (viz příloha č. 3), 
  • předpokládané roční náklady na provoz a údržbu (viz příloha č. 3), 
 2. Formuláře budou dostupné v online verzi na webových stránkách města www.chrudim.eu nebo v tištěné podobě na kontaktním místě – město Chrudim, Resselovo náměstí 77, kancelář č. 216 – 2. patro, Zdravé město a MA 21. 
 3. Ověření majetkoprávních vztahů s určením parcelního čísla umožňují veřejně dostupné on-line databáze, např. https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 4. Koordinátor PaRo provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu uvedení všech údajů ve formuláři, doložení podpory 15 občanů města Chrudim starších 15 let, přiložení všech povinných příloh a ověření majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být návrh realizován. 
 5. V případě chybějících formálních náležitostí bude do 10 pracovních dnů od odevzdání návrhu předkladatel vyzván k jejich doplnění, a to prostřednictvím kontaktního e mailu. 
 6. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut. 

4. Zhodnocení návrhů občanů

 1. Návrhy budou hodnoceny následovně: 

a) po formální kontrole návrhu koordinátorem PaRo bude návrh předán k obsahové kontrole příslušným odborům MěÚ Chrudim (odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odbor dopravy, odbor životného prostředí, odbor investic, odbor finanční, odbor správy majetku, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče) 

b) příslušné odbory MěÚ Chrudim provedou kontrolu realizovatelnosti návrhu. Převážně se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího rozpočtu. Znamená to zejména: 

   • realizace je v kompetenci města Chrudim 
   • realizaci nebrání jiné (strategické) aktivity města Chrudim 
   • rozpočet přibližně odpovídá navrhovaným aktivitám 
   • město Chrudim je schopno v rámci udržitelnosti zajistit péči o realizovaný návrh 
   • projekt je v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty 
 1. Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na: 
  • realizovatelné v podobě navržené autorem 
  • realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti) 
  • nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav 
 2. O zhodnocení a stanoviscích k návrhům budou navrhovatelé informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v návrhu. 
 3. V případě neúplně podaných projektů je koordinátor PaRo odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat návrh s odbornými pracovníky úřadu a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným. 
 4. Konzultace nad návrhy musí být ukončeny a uzavřeny tak, aby finální návrh mohl být prezentován během následující fáze, tj. veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy. 

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 1. Prezentace všech návrhů, které prošly hodnocením, s výjimkou nerealizovatelných návrhů, se uskuteční formou veřejných setkání. Tato setkání budou sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy. Cílem je prezentovat veřejně zpětnou vazbu města Chrudim k jednotlivým návrhům a umožnit veřejnou diskuzi nad jednotlivými návrhy.  
 2. Veřejná setkání se budou konat ve vhodných prostorách občanské vybavenosti, ve všední dny v odpoledních hodinách.
 3. Veřejné setkání je organizováno koordinátorem PaRo spolupráci s pracovní skupinou pro PaRo.

Průběh veřejných setkání nabídne účastníkům především:

 • představení jednotlivých návrhů jejich autory – doba prezentace max.10 minut
 • představení stanovisek pracovníků odborů MěÚ k jednotlivým návrhům,
 • diskuzi nad jednotlivými návrhy a projednání případných změn návrhu.

4. V případě, že se autor nebude moci zúčastnit veřejné prezentace svého návrhu, může být zastoupen jinou osobou, podílející se na projektu. 

5. Návrh je možné stáhnout, a to nejpozději do vyhlášení hlasování o návrzích.

6. Všechny realizovatelné návrhy zařazené do hlasování budou prezentovány stejným způsobem. Minimálně budou zveřejněny na webových stránkách PaRo, webu a FB města Chrudim.  

6. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Pravidla pro hlasování: 
 • hlasování se zúčastní občané, kteří žijí nebo pracují na území města Chrudim, 
 • hlasovat bude možné pouze elektronicky pomocí Mobilního rozhlasu, 
 • podle počtu přihlášených projektů bude zvolena metoda hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu, 
 • hlasující může hlasovat pouze jednou. 

2. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem: 

 • platné budou ty hlasy, které budou v souladu s těmito pravidly, 
 • sečtou se, příp. odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy, 
 • na základě získaných hlasů bude sestaven žebříček výsledků, v případě stejného počtu hlasů bude rozhodovat nižší počet záporných hlasů, v případě rovnosti záporných hlasů rozhodne los. 

3. Výstupem hlasování budou výsledky hlasování, které obsahují: 

 • počet platných hlasů, 
 • počet hlasů, které získaly jednotlivé návrhy. 

4. O tom, které návrhy budou realizovány, se rozhoduje v hlasování a celková částka bude použita právě na tolik návrhů, které nepřesáhnou svými náklady navrhovaný rozpočet. 

5. V průběhu hlasování budou k dispozici tzv. „hlasování za asistence“ na Turistickém informačním centrum na Resselově náměstí, Městské knihovně , Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici, Klientském servisu na MěÚ Pardubická 67. 

7. Realizace vítězných návrhů

 1. Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu.
 2. Vítězné návrhy projektů budou předloženy radě města a zastupitelstvu města ke schválení a následně na příslušné odbory MěÚ Chrudim k realizaci.
 3. Seznam vítězných návrhů bude zveřejněn na www.chrudim.eu.
 4. Odbory MěÚ Chrudim úzce spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci.
 5. Na realizaci není právní nárok. Proti rozhodnutí není odvolání. Navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu projektu.
 6. V případě vzniku vícenákladů nad hranici 15 % může být realizace projektu zastavena.

8. Vyhodnocení celého procesu

Vyhodnocení Participativního rozpočtu (PaRo) se uskuteční ve spolupráci s autory návrhů, pracovní skupinou pro PaRo města Chrudim a Komisí ZM a MA21. Jejich stanoviska a připomínky budou zohledněny v dalším ročníku PaRo.

 

Tato pravidla byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 5. 2. 2024 usnesením č. Z/3/2024.

Máte dotaz? Napište nám!

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony auto.

  Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

  Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz