Konečné pořadí projektů v roce 2021

1. MÍSTO

Projekt č. 2: Dětské hřiště Chrudim – Markovice –  REALIZOVÁNO 

Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v místní části Markovice, ulice Janderova.

Aktuálně je v Markovicích dětské hřiště v ulici Růžová, které je bohužel na hranici své životnosti. Na tomto pozemku již nemůže být nové hřiště umístěno z důvodu svažitého pozemku a požadovaných norem na dopadové prvky kolem jednotlivých herních prvků, které by se na stávající pozemek nevešly.

Jako nejvhodnější lokalita pro výstavbu hřiště se nabízí volný pozemek v těsné blízkosti kulturního domu. Pozemek navazuje na stavební pozemky vybudované městem Chrudim v roce 2017 a je v územním plánu vymezen jako občanská vybavenost. Občané určitě uvítají, že je pozemek u zastávky MHD a současně v blízkosti parkovacích míst pro automobily.

Na hřiště byly vybrány herní prvky tak, aby zajistily různorodé aktivity co nejširšímu počtu dětí (věžová sestava s klouzačkou + dvě houpačky – jedna pro nejmenší děti a jedna normální, kolotoč, houpací lávka, dvě pružinová houpadla, houpací hnízdo, multifunkční stěna). Pro doprovod dítěte byly navrženy společně s prvky dvě lavičky a odpadkový koš, aby se předešlo případnému nepořádku.

V Markovicích se za poslední roky proměnila demografická struktura obyvatel, přibyly dva satelity a nové hřiště by napomohlo ke setkávání obyvatel mezi sebou. Zároveň by dětem vzniklo místo, kde mohou najít nové přátele a parťáky pro každodenní venkovní hraní. Přece jenom, ve dvou a více se to lépe táhne

Pozemek v Janderově ulici je na dohled od kulturního domu, kde probíhá veškeré setkávání obyvatel. SDH Markovice je velmi činorodé v pořádání již tradičních a vyhlášených akcí, které jsou hojně navštěvované nejen místními, ale obyvateli z celé Chrudimi a blízkého okolí. Všem těmto návštěvníkům by bylo nové hřiště k dispozici a dělalo by tak radost velkému počtu dětí.

Předpokládané náklady: 499.400 Kč

Umístění projektu: Parc.č. 3245/34,KÚ Chrudim, ulice Janderova, Chrudim – Markovice

Video k projektu

2. MÍSTO

Projekt č. 5: Lanová loď – multifunkční herní prvek v místní části Topol – REALIZOVÁNO

Cílem tohoto projektu je vybudování dětského hřiště v místní části Topol. 

Dlouhodobě chybí v místní části Topol dětské hřiště, které by poskytlo možnost vyžití pro malé děti. V minulosti v Topoli dětské hřiště bylo, ale postupně chátralo a přibližně již 20 let zde není a místní obyvatelé si velmi přejí, aby tu opět bylo. 

V loňském roce se nám podařilo v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu vysoutěžit projekt venkovní tělocvičny, jejíž realizace bude probíhat v letošním roce. Venkovní tělocvična poskytne možnost pro sportovní a fyzickou aktivitu starších dětí, dospívajících, dospělých a seniorů. A my bychom rádi zajistili i vyžití pro ty nejmenší, a proto přicházíme s multifunkčním herním lanovým prvkem „Lanová loď LP170KB“ od firmy Bonita Group Service s.r.o., jehož umístění jsme navrhli v sousedství venkovní tělocvičny. Tento multifunkční prvek jsme vybrali, protože je bezpečný pro malé děti, ale zároveň dokáže poskytnout spoustu zábavy i starším dětem. Jeho výběr jsme též konzultovali se Správou městské zeleně, a pokud by se nám podařilo v rámci participativního rozpočtu herní prvek vysoutěžit, vznikla by tak větší část dětského hřiště a v budoucnosti by z obecního rozpočtu již stačilo dofinancovat drobnější prvky (houpačky, kolotoč, …)

Propojením multifunkčního lanového prvku a venkovní tělocvičny by tak vznik ucelený komplex pro plnohodnotné trávení volného času všech věkových kategorií.

Projekt bude přínosný především pro malé a větší děti městské části Topol. Přínosem by ale mohl být i pro děti ostatních částí Chrudimi a sousedních obcí, které spolu se svým doprovodem využívají pravidelně stezku mezi Chrudimí a Topolí k pěším procházkám nebo cyklistickým vyjížďkám.

Dětské hřiště ocení i rodiče a prarodiče dětí, kteří mohou spojit hlídání svých ratolestí s možností si protáhnout tělo ve venkovní tělocvičně. 

Velkým přínosem by bylo též vytváření a udržování sociálních vazeb dětí ale i dospělých, které by byly plně realizovány na čerstvém vzduchu a přispívaly tak k jejich duševnímu a fyzickému rozvoji.

Uskutečnění projektu by přivedlo život na veřejné prostranství obce Topol a přispělo tak ke sdružování občanů všech věkových kategorií.

Dětské hřiště by doplnilo venkovní tělocvičnu a zároveň by zvelebilo veřejné prostranství v místní části Topol a zvýšilo by tak její atraktivitu i atraktivitu celé obce Chrudim.

Předpokládané náklady: 448 565 Kč

Umístění projektu: p.p.č. 382/1 k.ú. Topol v sousedství venkovní tělocvičny

Video k projektu
Slavnostní otevření dětského hřiště v Topoli

3. MÍSTO

Projekt č. 4: Vraťme ptačí zpěv do města! – REALIZOVÁNO 

Cílem projektu je rozmístit do vhodných míst s dostatkem veřejné zeleně budky pro pěvce a netopýry.  V posledních letech je mezi laickou veřejností stále oblíbenější pozorování drobného ptactva, ať na krmítkách nebo v době hnízdění. Drobní pěvci nám poslechově zpříjemňují život ve městě, jsou užiteční, protože se živí hmyzem nebo sbírají různé plané plody a semena. O netopýrech ve městech téměř nevíme, ale jejich spotřeba hmyzu je veliká. Ptáci spolu s netopýry přispívají k biologické ochraně dřevin rostoucích ve městech a přispívají k udržení jejich dobrého zdravotního stavu.

V rámci projektu by se mělo rozmístit celkem 136 kusů budek tří typů – sýkorníky (117 ks), špačníky (13 ks) a netopýrníky (6 ks). Budky by měly být vyvěšeny na devíti vymezených lokalitách: Městský park, sídliště Leguma, sídliště Rozhledna, sídliště U Stadionu, Palackého třída, Klášterní zahrady a Školní náměstí, Michalský park, sídliště Stromovka, park Střelnice. Jednotlivé budky budou označeny inventárním číslem a zaměřeny pomocí GPS. Každý rok budou kontrolovány a bude vyhodnocována obsazenost. Dále budou vyčištěny, popř. opraveny, tak aby byly připraveny do další hnízdní sezóny. Rozmístění je vhodné provést v podzimních a zimním období (září – únor). Na jaře a především na podzim budou budky pravidelně čištěny, kontrolována obsazenost, popř. budou budky doplněny (v případě ztráty nebo zničení budky) nebo převěšeny (v případě dlouhodobé neobsazenosti budky). Bude sledována obsazenost budek nejen ptáky, ale i drobnými savci a blanokřídlých hmyzem. V každém roce bude zpracována zpráva, která bude předána Městu Chrudim, ale především budou tato data použita pro popularizaci a další vzdělávání veřejnosti. Pro zvýšení atraktivity lokalit pro hnízdící druhy projekt počítá s umístěním pěti samonásypných krmítek. Projekt počítá i s instalací celkem 4 informačních panelů s informacemi o projektu, jeho cílech a druzích ptáků, kteří budky využívají.

Předpokládané náklady: 206 317,- Kč

Umístění projektu: Byly vymezeno celkem devět lokalit s veřejnou zelení na městských pozemcích 

1) Městský park

2) sídliště Leguma

3) sídliště Rozhledna

4) sídliště U Stadionu

5) Palackého třída

6) Klášterní zahrady a Školní náměstí

7) Michalský park

8) sídliště Stromovka

9) park Střelnice

Pro umístění informačních tabulí jsou navrženy lokality: 

Městský park, Michalský park, park Střelnice a sídliště U Stadionu.

Video k projektu

4. MÍSTO

Projekt č. 1: Dětské herní prvky na Střelnici – REALIZOVÁNO

Cílem projektu je vytvořit novou aktivitu pro menší děti, pomocí níž by atraktivním způsobem přiblížil vybraná témata a místa v parku jakými je kaplička se studánkou, fauna, flóra a podzemní voda spojená s existencí travertinů.

Přírodní památka Ptačí ostrovy je zároveň velkým a hojně navštěvovaným parkem. Park Střelnice využívají ve velké míře rekreační běžci, pejskaři a hlavně rodiny s dětmi. Vyjma přírodního charakteru však v parku zcela chybí jakákoliv aktivita právě pro menší děti, tedy jednu z hlavních skupin návštěvníků.

Projekt se skládá z pěti základních herních prvků ve formě stojanových systémů. Jedná se o jeden směrovník se základními informacemi a „kukátky“ pro směrování návštěvníka na další místa. Směrovník bude vytvořen ze silnějšího akátového kůlu s otvory s možnou kombinací kovu.

Dále se jedná o čtyři informačně herní segmenty – stojany. Ta prezentují následující témata: fauna (obrysy ptáků), flóra (listy stromů), geologie (travertinové kaskády), historie (kaplička a pramen). Každý segment je přizpůsoben danému tématu. 

Dva menší segmenty (siluety listů a ptáků) budou mít výšku cca 120 až 140 cm, formát desky cca 40 x 70 cm nebo 50 x 80 cm, naležato, masivní dřevo, prořezávané tvary.

Dva větší segmenty budou mít výšku 120 až 140 cm, formát desky 60 x 120 cm, masivní dřevo, v případě geologie vrstvené dřevo s dráhami pro kuličku, možná i krátký tunel.

Segmenty jsou zamýšleny tak, aby nesloužili pouze jako informační zdroj, ale aby je bylo možné využít i k herním aktivitám.

Textová složka bude na jednotlivé segmenty vyřezána či vypálené dle zvolené technologie. Objekty tedy nebudou dodatečně osazeny žádnou další cedulkou.

Projekt přináší novou nabídku především pro menší děti, tedy přibližně od 3 do 10 let. Prvky budou svým pojetím nejen popisné, ale i vzdělávací a zároveň se snaží o maximální interaktivitu dle nastavených limitů na tuto lokalitu. 

Cílová skupina si zároveň nebudou pouze hrát, ale hrou se bude vzdělávat o daných tématech. Zatraktivnění parku může vézt obecně ke zvýšení jeho návštěvnosti. Množství a charakter prvků by však neměl vézt k přetížení lokality.

Vedlejší přínos mohou mít prvky na příklad pro lektorované skupiny v rámci aktivit některé z ekovýchovných organizací působících na území města Chrudim. Zapracování nových prvků do těchto programů je však plně v kompetenci těchto organizací.

Předpokládané náklady: 191.000 Kč

Umístění projektu: Park Střelnice

Video k projektu

5. MÍSTO

Projekt č. 3: Dětské hřiště sídliště Topolská – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je vybudování dětského hřiště v sídlišti Topolská a provedení vhodné úpravy štěrkové plochy pro dopadové podložky pod lezecké sestavy, nainstalovat hrací prvky, lavičky, odpadkové koše.

Toto sídliště je ohraničeno dvěma frekventovanými silnicemi, a proto bychom rádi dětem umožnili si zde bezpečně hrát, aniž by museli přecházet, zvláště pak přes nepřehledný přechod v ulici směrem na Topol. Dále je umístění hřiště plánováno na frekventované cestě od obchodů, kterou využívají obyvatelé dalších částí Chrudimi, a proto by hřiště mohlo být přínosem pro větší okruh dětí. Hřiště je zaměřeno a rozvoj fyzických schopností dětí, na tréning rovnováhy, odolnosti a síly.

Projekt je určen hlavně pro děti školního věku, které v sídlišti nemají místo, kde si hrát. Hřiště podporuje fyzické aktivity, které dětem velmi chybí.

Může být přínosem i pro děti občanů nakupujících v obchodu Albert, protože cesta do obchodu vede kolem plánovaného hřiště. Hřiště by bylo v blízkosti obchodního domu.

Předpokládané náklady: 391.680 Kč

Umístění projektu: Jedná se o štěrkové hřiště na parcele 2364/4 a jeho přilehlé okolí, poblíž Hypermarketu Albert.

Video k projektu

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz