Ročník 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí sa uchádzali o prostriedky z participatívneho rozpočtu v roku 2022.

 

Spolu sa hlasovania zúčastnilo 448 hlasujúcich.

 

Zoznam podporených projektov v jednotlivých kategóriách je nasledovný:

 

Kultúra a šport

#2 Telocvičňa na funkčný tréning pre športovcov so zameraním na hokej – 282

#5 Jakubská cesta z Topoľčian – 115

 

Sociálne témy

#9 Topoľčany – miesto kultúrnej komunikácie – 8

 

Verejný priestor a zeleň

#1 Socha Sladovníka – 352

#3 Obnova kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na Kalvárii v Topoľčanoch 154

#4 Oddychová zóna – 128

#6 Relaxačné plošiny v Mestskom parku – 110

#7 V tieni sa lepšie dýcha – 72

Autorov projektov budeme kontaktovať v januári 2023 ohľadom ďalšieho postupu.

Detaily projektov:

 • 1. Telocvičňa na funkčný tréning pre športovcov so zameraním na hokej (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je pripraviť telocvičňu pre športový tréning detí, kde budú môcť rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť, ktorá je v súčasnej dobe nevyhnutná pre správny pohybový vývoj detí a mládeže. Na realizáciu je potrebné zabezpečiť gumenú podlahu, ktorá zabezpečí bezpečný pohyb detí a mládeže počas tréningov. Telocvičňu bude využívať asi 200 športovcov hokejového klubu HC Topoľčany, ktorí v zimnom období počas hlavnej sezóny nemajú kde realizovať potrebné a vyžadované športové aktivity mimo ľad. Telocvičňu budú môcť využívať aj rodičia detí, ktorí si budú môcť rovnako zlepšovať svoju kondíciu v čase mimo tréning detí.

  Umiestnenie projektu: Zimný štadión Topoľčany, severná strana, 1.poschodie

  Žiadosť predkladá: HC Topoľčany, o.z.

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 2. Jakubská cesta z Topoľčian (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vyznačiť trasu Jakubskej cesty žltými šípkami od ulice P. O. Hviezdoslava ponad rieku Nitra cez Práznovskú cestu do Solčian a na Veľký Tríbeč (830 m. n. m.), pripraviť podstavec pre sochu v Topoľčanoch, vyrezať sochu apoštola Jakuba z dreva a umiestniť ju na podstavec. Plánované miesto sochy pri rieke Nitre. Realizácia projektu značenia je v spolupráci so združením Pratelia Jakubskej cesty. Popularita pútnických ciest – v Európe predovšetkým Jakubskej cesty – stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu. V porovnaní s klasickými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých, sú dnes Jakubské cesty v Európe ponukou v mnohých európskych krajinách a regiónoch napomáhajúce výmene skúsenosti medzi národmi i jednotlivými ľuďmi. Všetky tieto aspekty robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania, ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Compostely. Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje na Jakubskú cestu stotisíce ľudí ročne nielen v štátoch Európy, ale aj z iných kontinentov. V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami (http://www.jakubskacesta.eu/site/index).

  Umiestnenie projektu: 4840/8

  Žiadosť predkladá: Dušan Jedinák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 2 367 EUR

 • 3. Oddychová zóna (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je revitalizácia oboch parciel a vytvorenie parku s oddychovými zónami (lavičky, ihriská pre hry v exteriéri). Vytvorenie pokojného prostredia, podobného jako na sídlisku JUH. Zamedziť hluku a prachu, ktorý je tu dnes, pri spracovaní a preprave zeminy a štrku (drvenie odpadu).

  Umiestnenie projektu: Parcela 4840/15, parcela 4835/11 za Domovom sociálnych služieb.

  Žiadosť predkladá: Milan Belák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 4. V tieni sa lepšie dýcha (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je vytvoriť výbeh pre psov na ulici Lipová /za kasárňami/. Každoročne sa stretávame s vysokými teplotami, tak cieľom tohoto projektu je výsadba stromov, a zvyšovanie kvality života obyvateľov a ich psíkov. Zároveň v zimných mesiacoch nastáva situácia, že výbeh pre psov nie je večer/ráno osvetlený, čo dosť komplikuje upratovanie po psoch. Keďže sa v blízkosti nachádza pouličné osvetlenie, tak bude stačiť namontovať na stĺp smerovú LED lampu.

  Umiestnenie projektu: Výbeh pre psov, ulica Lipová , hneď za kasárňami

  Žiadosť predkladá: Peter Mateják

  Predpokladané náklady na realizáciu: 566 EUR

 • 5. Obnova kaplnky Sedembolestnej Panny Márie so studničkou na Kalvárii v Topoľčanoch (projekt bude podporený)

   

  Cieľom projektu je obnova kaplnky, ktorá je potrebná na zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva mesta Topoľčany. Projektovým zámerom je prenájom, montáž a rozoberanie lešenia, stavebné vyspravovacie práce na murive, omietacie a maliarske práce na kaplnke. Rekonštrukcia oporného múru pri základoch kaplnky a schodišťa do kaplnky. Umiestnenie projektu: Pod Kalváriou, Topoľčany, parcelné číslo 1279/1, Centrálna kaplnka v strede kopca pri kalvárií.

  Umiestnenie projektu:

  Žiadosť predkladá: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

  Predpokladané náklady na realizáciu: 7 010 EUR

 • 6. Relaxačné plošiny v mestskom parku (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vybudovanie priestoru pre relaxáciu a oddych prostredníctvom relaxačných plošín. Navrhované prevedenie a aj samotný jednoduchý dizajn esteticky zapadne do prostredia zelene mestského parku. V mestskom parku takéto priestory pre relaxáciu a oddych chýbajú, uvítajú ich podľa môjho názoru ľudia, ktorí navštevujú park s cieľom si oddýchnuť, načerpať energiu alebo len tak pozorovať okolitú prírodu a život v parku. Za účelom vybudovania plošín, bude potrebné najprv na určených miestach pieskom vyrovnať terén, následne vybudovať malý betónový obrubník a naň upevniť dosky z upraveného dreva alebo recyklovaného plastu (podľa dostupnosti).

  Umiestnenie projektu: mestský park, miesta po odsúhlasení mestom

  Žiadosť predkladá: Marek Rehák

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 7. Oplotenie detského ihriska (projekt nebude podporený)

  Cieľom projektu je oplotenie detského ihriska. Ako obyvateľ bytového domu spolu s ďalšími susedmi už viac rokov pozorujeme, že na detskom ihrisku chýba z bezpečnostného dôvodu oplotenie. Oplotenie, ktoré navrhujeme v participatívnom rozpočte, bude slúžiť nielen pre bezpečnosť, ale aj proti poškodeniu hracích prvkov. Plus sa zabráni vynášaniu kamienkov do širšieho okolia z dôvodu pošmyknutia sa a vzniku úrazu na chodníku. Navrhujeme vchody do detského ihriska zo strany materskej školy a od predajne LIDL.

  Umiestnenie projektu: ul J. Matušku medzi činžiakmi 2136 a 2139

  Žiadosť predkladá: Peter Illáš

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 8. Socha Sladovníka (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je prenesenie sochy a umiestnenie na významnejšie miesto v Topoľčanoch. Socha „Sladovníka“ je umiestnená na zelenej ploche pred areálom bývalého podniku Topvar. Autorom sochy je akademický sochár František Gibala. Socha bola na plochu umiestnená v roku 1964 a tvorila súčasť verejného priestoru pred areálom Topoľčianskych sladovní – pivovar. Vtedy bola socha dominantná a tvorila súčasť tvoriaceho sa pivovaru Topvar. Pivovar Topvar v Topoľčanoch už neexistuje. Budovy aj s priľahlými pozemkami – teda aj so sochou patria inému vlastníkovi (toho času Pappex Group s.r.o.). V okolí sochy rastú dreviny, tieto sochu čiastočne zakrývajú. Socha nepripomína dominantu, je súčasťou verejného priestoru – málokto si ju všimne. Soche „Sladovníka“ patrí významnejšie miesto, ideálne umiestnenie by malo byť na pozemku mesta Topoľčany tak, aby mohla byť sledovaná občanmi a návštevníkmi mesta Topoľčany. Mohla by sa stať turistickou atrakciou ako už dnes jediná hmotná pamiatka na pivovar Topvar. Takéto dielo si zaslúži hodnotnejšie umiestnenie, s popisom – aj s históriou okolo jej vzniku v súvislosti so zaniknutým pivovarom. Bola by spomienkou pre žijúcich pamätníkov a možnou výzvou pre deti a mládež na stretnutia s topoľčianskym sladovníkom. Navrhujeme dohodnúť buď kúpu – či iný spôsob získania sochy do vlastníctva v prospech mesta Topoľčany. Prenesenie sochy a umiestnenie na významnejšie miesto v Topoľčanoch. Moje návrhy sú napr. park Alexandra Dubčeka (kde sú miesta pripravené pre umiestnenie sôch podľa pôvodného návrhu), areál Park športovcov, priestor pred železničnou stanicou, oddychová zóna Margarétka, cyklotrasa – pri moste, kruháč Decodom, LIDL, …

  Umiestnenie projektu: súčasné miesto ul. Krušovská, bývalý areál Topvar

  Žiadosť predkladá: Informačné centrum mladých

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

 • 9. Topoľčany – miesto kultúrnej komunikácie (projekt bude podporený)

  Cieľom projektu je vytvoriť stránku na sociálnej sieti pre topoľčancov a topoľčianky, ktorej víziou, poslaním, či úlohou by bolo niekoľko čiastkových cieľov: 1. Vytvorenie online komunity – oslovenie všetkých topoľčancov a topoľčaniek, ktorí sú na sociálnych sieťach. 2.Osobné poznanie online komunity – všetkých komunikujúcich topoľčancov a topoľčaniek na sociálnych sieťach – dohodnutie online aj osobného stretnutia, so zameraním na: 1a: vzájomne osobnejšie poznanie sa 2b: pochopenie rozdielu medzi anonymnou a neanonymnou komunikáciou (komunikácia nikdy nie je anonymná vo vzťahu k prijímateľovi, lebo sa vždy dotkne niekoho osobne) 3c: eempatické vnímanie podávania kritiky – pochopenie kritiky ako konštruktu s cieľom riešiť a navrhovať riešenie a zároveň, ako deštruktu zmariť člověka a jeho prácu bez ohľadu na význam a prínos.

  Umiestnenie projektu: online priestor

  Žiadosť predkladá: Viera Bútorová

  Predpokladané náklady na realizáciu: 5 000 EUR

Víťazné projekty z minulého roka

1. miesto

Podporujeme, trénujeme, vyhrávame

(686 hlasov)

2. miesto

Maľba verejného priestoru

(421 hlasov)

3. miesto

Komunitná záhradka na sídlisku Východ

(386 hlasov)

Máte otázku? Napíšte nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.sk

Mesto Topoľčany, participacia@topolcany.sk